Diensten - 253936-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Bredebro: Inspectiediensten van boorputtesten

2020/S 105-253936

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tønder Service A/S
Nationaal identificatienummer: 32065805
Postadres: Håndværkervej 4
Plaats: Bredebro
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 6261
Land: Denemarken
Contactpersoon: Flemming Oltmann
E-mail: flo@tonfor.dk
Telefoon: +45 88437548

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/130642292.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.toender-forsyning.dk/KONTAKT.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/130642292.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/130642292.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Forsyningsvirksomhed
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af spuling og TV for Tønder Spildevand A/S

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
76472000 Inspectiediensten van boorputtesten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tønder Forsyning, Spildevand A/S udbyder spuling og tv-inspektion af kloak systemet i Tønder Forsynings forsyningsområde.

Opgaven er opdelt i 2 delentrepriser, således at der indgås 2 rammeaftaler med én entreprenør på hver, der kan dog bydes på begge aftale og den sammen entreprenør kan vinde begge entrepriser.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 1 - Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet, planlagte opgaver

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
45232440 Aanleggen van rioleringsbuizen
76472000 Inspectiediensten van boorputtesten
76600000 Inspectie van pijpleidingen
90470000 Diensten voor rioolreiniging
90491000 Rioolonderzoeksdiensten
90912000 Straalreiniging van buisvormige objecten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK032 Sydjylland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tønder kommune

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet, planlagte opgaver.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Projektorganisation, personale og samarbejde / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Arbejdsgange / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Præsentation af tilbud ved projektlederen / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 * 12 mdr.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Forlængelse 2 * 12 mdr.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 2 - Spuling og oprensning af kloak, driftsopgaver

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
45232440 Aanleggen van rioleringsbuizen
90470000 Diensten voor rioolreiniging
90912000 Straalreiniging van buisvormige objecten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK032 Sydjylland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tønder kommune

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Spuling og oprensning af kloak, driftsopgaver.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Projektorganisation, personale og samarbejde / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Arbejdsgange / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Præsentation af tilbud ved projektlederen / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 * 12 mdr.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Forlængelse 2 * 12 mdr.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De/den vindende tilbudsgiver skal kunne femsende følgende:

Serviceattest, medlem af DTVK eller lignende, godkendt til transport af farligt gods og hvem der er virksomheds interne eller eksterne sikkerhedsrådgiver og bevis for eksamen skal være vedlagt.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

CV'er for følgende nøglemedarbejdere på opgaven:

- CV samt dokumentation for uddannelse i form af certifikat eller lignende dokumentation for de uddannede TV-operatører, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

- CV samt dokumentation for gennemført spuleoperatørkursus i form af certifikat eller lignende for de spuleoperatører, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

- CV for de operatører som skal udføre brøndrapporter, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

Oplysning om, hvilke følgende tekniske faciliteter der er til rådighed for opgaven:

- Beskrivelse af de genbrugsspulevogne, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

- Beskrivelse af de TV-inspektionsvogne, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

- Beskrivelse af kamera og kameraudstyr, som tilbudsgiver vil have til rådighed til TV-inspektion af hovedledninger og brøndstik

- Beskrivelse af kamera og kameraudstyr, som tilbudsgiver vil have til rådighed til brug for TV-inspektion af stik på hovedledning

- Beskrivelse/angivelse af materiel til brug for rodskæring og cutterarbejde, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

- Beskrivelse af det udstyr, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven til brug for brøndrapportering. Herunder udstyr til dimensionsmåling og nedstiksmålinger

- Beskrivelse af den slamsuger, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

- Beskrivelse af den industrispuler, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven

- Beskrivelse af den terrængående satellitspuler, som tilbudsgiver vil have til rådighed på opgaven.

Oplysning om, hvor stor en del af kontrakten tilbudsgiver eventuelt agter at give til underentreprenører.

Eventuele minimumeisen:

- Tilbudsgiver skal have minimum 2 TV-inspektionsvogne til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have minimum 2 selvkørende farvetv-kamera, drejbart min. op til ± 90 grader til centerlinje med indbygget elektronisk sonde. Lyskilden skal følge med kameraet

- Tilbudsgiver skal have minimum 2 TV-operatører med dokumenteret uddannelse (certifikat eller tilsvarende), hvoraf den ene TV-operatør har mindst 3 års dokumenteret erfaring med TV-inspektion, til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have inspektionsudstyr til at udføre TV-inspektion i hovedledninger med dimensioner på op til 1 200 mm og i længder på op til 300 meter fra samme brønd

- Tilbudsgiver skal have minimum 2 selvkørende farvetv-stikkameraer, drejbart min. op til ± 90 grader til centerlinje med indbygget elektronisk sonde. Lyskilden skal følge med kameraet

- Tilbudsgiver skal have inspektionsudstyr, der kan udføre TV-inspektion i stikledninger fra hovedledninger i dimensioner på op til og med 1 200 mm, og derudover som minimum kan følgende:

- Passere 15 graders-bøjninger i hovedledninger i dimensioner fra og med 160 mm samt 30 graders-bøjninger i hovedledninger i dimensioner fra og med 200 mm

- Udføre TV-inspektion i stikledninger i dimensioner fra og med 100 mm til og med 315 mm

- Udføre TV-inspektion i stikledninger i længder på op til 40 meter

- Udføre TV-inspektion i stikledninger, hvor slutpunkt i stikledning er placeret op til 180 meter fra nedstrøms brønd på hovedledning, op til 40 meter stikledning.

- Udføre TV-inspektion i 'stik på stik' i dimensioner på op til og med 200 mm, hvor slutpunkt i stik på stikket er placeret op til 180 meter fra nedstrøms brønd på hovedledning

- Tilbudsgiver skal foretage kvalitetssikring af det udførte TV-inspektionsarbejde ved medlemskab af anerkendt ekstern kontrolordning. Tilbudsgivere, der er medlem af DTVK, opfylder dette krav

Tilbudsgiver skal have minimum 2 genbrugsspulevogne med et spuletryk på minimum 150 bar, et vandforbrug på minimum 450 l/min, en sugeslange på minimum 5" monteret på kassette samt et sug svarende til den indspulede mængde til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have minimum 2 spuleoperatører, der har gennemført et anerkendt spuleoperatørkursus, og hvor minimum den ene spuleoperatør har mindst 3 års dokumenteret erfaring med spuling af kloakker til rådighed på opgaven. Spuleoperatørkursus ved Teknologisk Institut er et anerkendt spuleoperatørkursus

- Tilbudsgiver skal have spuleudstyr, der kan udføre spuling i de hovedledninger, brøndstik, stikledninger fra hovedledninger og 'stik på stik' fra hovedledninger, der køres TV-inspektion i

- Tilbudsgiver skal have minimum én industrispuler med et spuletryk på minimum 1 000 bar, et vandforbrug på minimum 50 l/min, en sugeslange på minimum 5" monteret på kassette samt et sug svarende til den indspulede mængde til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have minimum én slamsuger på minimum 150 bar, et vandforbrug på minimum 450 l/min, en sugeslange på minimum 5" monteret på kassette samt et sug svarende til den indspulede mængde til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have minimum én terrængående satellitspuler med minimum 200 meter 1" spuleslange

- Tilbudsgiver skal have diverse dyser til spuleopgaver til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have slanger i dimensioner tilpasset den enkelte opgave til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have supplerende spuleudstyr til udførelse af rodskæring og fjernelse af faste aflejringer til rådighed på opgaven

- Tilbudsgiver skal have supplerende udstyr til udførelse af affræsning og cutterarbejde

- Tilbudsgiver skal foretage kvalitetssikring af det udførte spulearbejde

- Tilbudsgiver skal have minimum 2 vand-/gylletransporter med kapacitet på minimum 39 m3 hver til rådighed på opgaven. Vand-/gylletransporterne skal have en fylde- og tømmehastighed på maksimalt 5 minutter.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Først åbning for beskrivelse/dokumenter.

Anden frist for aflevering af TBL er den 1. juli 2020.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Nævnenes Hus
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadres: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020