Diensten - 253937-2020

Submission deadline has been amended by:  277384-2020
02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Programmering van systeem- en gebruikerssoftware

2020/S 105-253937

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Postadres: ul. Pańska 81/83
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00-834
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Zaręba
E-mail: pzp@parp.gov.pl
Telefoon: +48 224328638

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.parp.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.parp.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://parp.eb2b.com.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wdrożenie i udostępnienie systemu kadrowo-płacowego i elektronicznego obiegu wniosków kadrowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Referentienummer: p/12/BZK/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72211000 Programmering van systeem- en gebruikerssoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie dostępu do systemu informatycznego wspierającego procesy związane z zatrudnieniem, obsługą kadrową, obsługą płacową, rozliczaniem czasu pracy, repozytorium dokumentów, rozliczeniem z ZUS/US, zarządzaniem strukturą organizacyjną oraz posiadającego moduł samoobsługowy wspierający obieg różnego rodzaju wniosków kadrowych oraz umożliwiający dostęp on-line do informacji kadrowych (np. stan urlopu, stan nadgodzin, status wniosku, historia korzystania z ZFŚS, profil pracownika, dostępność pracowników).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 384 390.70 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72240000 Systeemanalyse en programmering
72212517 Diensten voor ontwikkeling van IT-software
72263000 Software-implementatiediensten
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
48443000 Boekhoudsoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie dostępu do systemu informatycznego wspierającego procesy związane z zatrudnieniem, obsługą kadrową, obsługą płacową, rozliczaniem czasu pracy, repozytorium dokumentów, rozliczeniem z ZUS/US, zarządzaniem strukturą organizacyjną oraz posiadającego moduł samoobsługowy wspierający obieg różnego rodzaju wniosków kadrowych oraz umożliwiający dostęp on-line do informacji kadrowych (np. stan urlopu, stan nadgodzin, status wniosku, historia korzystania z ZFŚS, profil pracownika, dostępność pracowników).

Zamówienie obejmuje:

1. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej.

2. Wdrożenie systemu informatycznego w modelu Saas.

1) Udostępnienie środowiska testowego.

2) Udostępnienie środowiska produkcyjnego.

3. Zapewnienie szkoleń.

4. Świadczenie usług aktualizacji, utrzymania i asysty merytorycznej w okresie obowiązywania umowy.

5. Świadczenie usług rozwojowych w okresie obowiązywania umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ oraz w załącznikach nr 1-10 do OPZ.

3. Zamawiający przewiduje, na wniosek Wykonawcy, możliwość wglądu w siedzibie Zamawiającego do:

a) Procesów As-Is i Procesów To-Be – rezultatów projektu analizy procesów kadrowych,

b) Przepisów kancelaryjno-archiwalnych,

Przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wdrożenia / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Funkcjonalności / Weging: 35
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 589 593.80 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 17/05/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIR, POPW, POWER

II.2.14)Nadere inlichtingen

Przedmiot umowy będzie realizowany w siedmiu etapach.

Etapy: I-V – zostanie wykonany w okresie od dnia podpisania umowy, nie później niż do 17.5.2021, przy zachowaniu terminów określonych w OPZ.

Etap VI i VII – będzie wykonany w terminie 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, a część zrealizowana obejmuje co najmniej trzy usługi polegające na wdrożeniu systemów informatycznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, dla organizacji o poziomie zatrudnienia nie mniej niż 300 pracowników, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto (a w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi), w tym przynajmniej jedną usługę w modelu SaaS;

2) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.:

a. Trzech (3) Konsultantów merytorycznych, którzy posiadają doświadczenie obejmujące wdrożenie co najmniej 2 systemów informatycznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi dla organizacji o poziomie zatrudnienia nie mniej niż 300 pracowników, w tym przeprowadzenie migracji danych kadrowo-płacowych a co najmniej jedna osoba powinna posiadać doświadczenie w integracji tych danych z systemami finansowo-księgowymi.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w rozdz. VIII ust. 4 SIWZ, tj.: dokumenty z § 2 ust. 4 pkt 2 i 10 i § 5 pkt 1 i 2 oraz odpowiednio dokumentów od Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej (§ 7 i § 8 Rozporządzenia z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz. 1126).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamawiający przewidział zmiany umowy w § 14 wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Wartość zamówienia nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług - Aktualizacji, utrzymania i asysty merytorycznej oraz usług rozwojowych na warunkach jak w zamówieniu podstawowym.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia na zasadach przewidzianych ustawą Pzp.

Pierwsza zaliczka zostanie wypłacona na wniosek wykonawcy, przy czym przewidywana łączna wartość zaliczek nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie o zamówienie publiczne.

Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości uprzednio udzielanych zaliczek.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Ze względu na realizację przez PARP obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego istotne jest, aby system kadrowo-płacowy będący przedmiotem zamówienia został udostępniony na początku 2021 r. w celu umożliwienia obsługi kadrowo-płacowej pracowników PARP od początku roku kalendarzowego. Jest to niezwykle istotne dla zapewnienia dostępności, spójności i integralności danych kadrowo-płacowych, w tym danych osobowych na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także przepisów prawa podatkowego. Zamawiający dwukrotnie przeprowadził postępowanie, oba postępowania zakończyły się unieważnieniem (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp).

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 159-392733
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy w siedzibie Zamawiającego PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, POLSKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym powyżej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-2 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zwane Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ), zawierające w szczególności informacje:

1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale VI SIWZ. Zamawiający informuje, że w części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie” i w związku z tym Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ,

2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-2 uPzp,

3) o innych podmiotach na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

4) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

5) o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

3. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a uPzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia,w szczególności dołączając do oferty w formie postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający przewidział zmiany umowy w § 14 wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na Platformie wraz z informacją z otwarcia ofert.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pomocą platformy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

7. Kwota szacunkowa wskazana w pkt II.1.5) obejmuje wartość zamówienia podstawowego i zamówienia, o którym mowa których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

8. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego wynosi 2 725 000 PLN brutto.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020