Diensten - 253953-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Systeem- en ondersteuningsdiensten

2020/S 105-253953

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Nationaal identificatienummer: 70000310
Postadres: Lubja tn 4
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 10115
Land: Estland
Contactpersoon: Katrina Kõivsaar
E-mail: rik@just.ee
Telefoon: +372 6636313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rik.ee/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Nationaal identificatienummer: 70009445
Postadres: Teaduspargi tn 8
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 12618
Land: Estland
Contactpersoon: Katrina Kõivsaar
E-mail: info@kemit.ee
Telefoon: +372 6636313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kemit.ee

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Nationaal identificatienummer: 70009244
Postadres: Lõõtsa tn 8a
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 11415
Land: Estland
Contactpersoon: Katrina Kõivsaar
E-mail: annika.rokk@rmit.ee
Telefoon: +372 6636313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://rmit.ee/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1650993/general-info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1650993/tenders
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fujitsu kettamassiivide tehnilise toe ja laienduste soetamine

Referentienummer: 220114
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankija sõlmib kuni viie pakkujaga raamlepingu 48 kuuks, et soetada Fujitsu seadmete tehnilise tuge ja laiendusi.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
30233100 Geheugeneenheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankija sõlmib kuni viie pakkujaga raamlepingu 48 kuuks, et soetada Fujitsu seadmete tehnilise tuge ja laiendusi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Leping võimaldab RIKil, kui Vabariigi Valitsuse 12.10.2017 korraldusega nr 281 nimetatud vabatahtlikul kesksel hankijal, osutada riigihankes nimetamata hankijatega sõlmitud koostöökokkuleppes toodud ulatuses ja tingimustel teenust, mis võib seisneda laopidamis- või hanketeenuses.

2. Hanke eeldatav maksumus ei väljenda tegelike soetuste ja lepingu mahtu. Kuivõrd hankega on hõlmatud ühishankijad.

3. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-riigihangete keskkonnas hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020