Diensten - 253956-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-'s-Gravenhage: Technische onderzoeken

2020/S 105-253956

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Financien
Nationaal identificatienummer: 50555596
Postadres: Korte Voorhout 7
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2511 CW
Land: Nederland
Contactpersoon: Jordy Vos
E-mail: jordy.vos@rijksoverheid.nl
Telefoon: +31 625142941

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270150&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270150&B=CTMSOLUTION
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Effecten varianten betalen naar gebruik

Referentienummer: 201865004.015.008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71335000 Technische onderzoeken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord is afgesproken dat het kabinet een onderzoek start naar varianten van betalen naar gebruik ten behoeve van de volgende kabinetsformatie. Het doel is om de verschillende voorgelegde varianten van betalen naar gebruik op verkeerskundige, mobiliteitseffecten en wagenpark effecten in beeld te brengen met behulp van het autobezitsmodel en het Landelijk Model Systeem (LMS).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
73110000 Uitvoeren van onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kantoor van opdrachtnemer.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord is afgesproken dat het kabinet een onderzoek start naar varianten van betalen naar gebruik ten behoeve van de volgende kabinetsformatie. Het doel is om het dossier beslisrijp voor te leggen voor de volgende kabinetsformatie in maart 2021. Naar aanleiding van deze uitvraag is er in maart 2020 een traject gestart voor het doorrekenen van varianten op hoofdlijnen. Wij verwachten de uitkomsten van dit rapport op te kunnen leveren in september 2020. Op basis van bovengenoemde varianten zijn wensen gekomen om meer/andere varianten door te rekenen. Om deze nieuwe varianten door te kunnen rekenen is deze Europese aanbesteding opgestart.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na 1.5.2021 is het mogelijk om de Overeenkomst maximaal drie (3) keer te verlengen met telkens maximaal zes (6) maanden per keer.

De optiemaanden zijn alleen van toepassing op het moment dat er aanvullende vragen vanuit de politiek worden gesteld en/of extra onderzoek nodig is op onderdelen van het eindrapport.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Deze staan beschreven in hoofdstuk 3 van het Beschrijvend document.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De voorwaarden staan beschreven in het Beschrijvend document.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 096-229636
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Digitaal

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De gemachtigde personen zijn Jordy Vos, senior inkoopadviseur en Inge Flim, projectsecretaris.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Twintig kalenderdagen na inschrijving.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020