Diensten - 253973-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Utrecht: Makelaarsdiensten

2020/S 105-253973

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Utrecht
Nationaal identificatienummer: 71663234
Postadres: Stadsplateau 1
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3521 AZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Ludo Huisman
E-mail: ludo.huisman@utrecht.nl
Telefoon: +31 302860000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.utrecht.nl/inkoop

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/bd4f3205cd7f6e06f10abb3d7444365e
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Vragen over de aanbesteding of aanbestedingsdocumenten dienen te worden gesteld via www.tenderned.nl
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/bd4f3205cd7f6e06f10abb3d7444365e
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming dienen te worden gedaan via www.tenderned.nl
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl
NUTS-code: NL NEDERLAND

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Taxatiediensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
70000000 Makelaarsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Utrecht (hierna: de gemeente) is voornemens om raamovereenkomsten af te sluiten voor dienstverlening aangaande de meest voorkomende taxaties.

De vier percelen zijn woningen, bedrijfsmatig vastgoed, maatschappelijk vastgoed en erfpacht economische meerwaarde.

De volgende categorieën taxaties vallen niet onder deze aanbesteding:

1. taxaties ten aanzien van grote gebiedsontwikkelingen;

2. projectmatige taxaties;

3. taxaties waar zeer specifieke vakkennis voor benodigd is.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Woningen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70000000 Makelaarsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL31 Utrecht
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Circa 50 á 150 taxatieopdrachten over de gehele looptijd van vier jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit. / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Raamovereenkomst geldt voor twee jaar met eenzijdig de optie voor de gemeente om voor twee jaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Raamovereenkomst geldt voor twee jaar met eenzijdig de optie voor de gemeente om voor twee jaar te verlengen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bedrijfsmatig vastgoed

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70000000 Makelaarsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL31 Utrecht
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Circa 50-100 opdrachten over de gehele looptijd van vier jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit. / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Raamovereenkomst geldt voor twee jaar met eenzijdig de optie voor de gemeente om voor twee jaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Raamovereenkomst geldt voor twee jaar met eenzijdig de optie voor de gemeente om voor twee jaar te verlengen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maatschappelijk vastgoed

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70000000 Makelaarsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL31 Utrecht
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Circa 50 tot 150 opdrachten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit. / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Raamovereenkomst geldt voor twee jaar met eenzijdig de optie voor de gemeente om voor twee jaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Raamovereenkomst geldt voor twee jaar met eenzijdig de optie voor de gemeente om voor twee jaar te verlengen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Erfpacht economische meerwaarde

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70000000 Makelaarsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL31 Utrecht
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Circa 50-100 opdrachten over de gehele looptijd van vier jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit. / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Raamovereenkomst geldt voor twee jaar met eenzijdig de optie voor de gemeente om voor twee jaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Raamovereenkomst geldt voor twee jaar met eenzijdig de optie voor de gemeente om voor twee jaar te verlengen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uitsluitingsgronden - Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Verzekering.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Inschrijving NRVT,

— Inschrijving NRVT.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 48 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Financiën, Inkoop en Juridische Zaken
Postadres: Postbus 10080
Plaats: Utrecht
Postcode: 3505 AB
Land: Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl

Internetadres: http://www.utrecht.nl/Inkoop

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020