Diensten - 253987-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Athene: Serveren van maaltijden

2020/S 105-253987

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: G.O.N.K. «Oi Agioi Anargyroi»
Postadres: Noyfaron kai Timioy Stayroy 14
Plaats: Athina
NUTS-code: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών
Postcode: 145 64
Land: Griekenland
Contactpersoon: Eyaggelia Petroy
E-mail: promithies@gonkhosp.gr
Telefoon: +30 2103501526
Fax: +30 2108003298

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gonkhosp.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.gonkhosp.gr/cms.asp?id=136
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ebs.eprocurement.gov.gr
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Plaats: Αθήνα
Postcode: 145 64
Land: Griekenland
Contactpersoon: Ευαγγελία Βλάχου
E-mail: e.vlachou@gonkhosp.gr
NUTS-code: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gonkhosp.gr

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων (σίτιση ασθενών και εφημερευόντων ιατρών).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55320000 Serveren van maaltijden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων (σίτιση ασθενών και εφημερευόντων ιατρών).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 477 876.10 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55320000 Serveren van maaltijden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» (Τμήμα Προμηθειών).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων (σίτιση ασθενών και εφημερευόντων ιατρών).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 477 876.10 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» (Τμήμα Προμηθειών).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020