Diensten - 253993-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Parijs: Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen

2020/S 105-253993

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bibliothèque nationale de France
Postadres: Quai François Mauriac
Plaats: Paris Cedex 13
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75706
Land: Frankrijk
E-mail: dmp@bnf.fr
Telefoon: +33 153794237
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics.bnf.fr
Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.bnf.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marchespublics.bnf.fr/dmp/wdepdmp.nsf/avis/2020-1898
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Bibliothèque nationale de France
Postadres: DAP DAJCP/service des marchés T4 niveau 6 bureau 125 quai François Mauriac
Plaats: Paris Cedex 13
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75706
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Marie-Claude Drouin
E-mail: dmp@bnf.fr
Telefoon: +33 153794237
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics.bnf.fr
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marchespublics.bnf.fr/dmp/wdepdmp.nsf/avis/2020-1898
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mise en place d'une solution de fouille d'images pour les collections BNF Gallica

Referentienummer: 2020-1898
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212900 Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— le projet de ce marché a pour objet l'initialisation, pour le compte de la BNF, d'une base de données dédiée au recensement et à la description de chacune des images (ou illustrations) individuelles attestées au sein des documents des collections numériques hébergées dans Gallica.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72212900 Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— le projet de ce marché a pour objet l'initialisation, pour le compte de la BNF, d'une base de données dédiée au recensement et à la description de chacune des images (ou illustrations) individuelles attestées au sein des documents des collections numériques hébergées dans Gallica.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

— le référé pré-contractuel peut être introduit dans les conditions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative;

— le référé contractuel peut être introduit dans les conditions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative.le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut être intenté dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7, rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 04
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Telefoon: +33 144594400
Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7, rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 04
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Telefoon: +33 144594400
Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020