Diensten - 253993-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Parijs: Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen

2020/S 105-253993

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bibliothèque nationale de France
Postadres: Quai François Mauriac
Plaats: Paris Cedex 13
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75706
Land: Frankrijk
E-mail: dmp@bnf.fr
Telefoon: +33 153794237

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://marchespublics.bnf.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.bnf.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mise en place d'une solution de fouille d'images pour les collections BNF Gallica

Referentienummer: 2020-1898
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212900 Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72212900 Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020