Diensten - 254003-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Rijsel: Meet- en controlediensten

2020/S 105-254003

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Lille
Postadres: Place Augustin Laurent — CS 30667
Plaats: Lille Cedex
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59033
Land: Frankrijk
E-mail: Marchespublics@mairie-lille.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lille.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre communal d'action sociale (CCAS) de Lille
Postadres: Hôtel de Ville, place Augustin Laurent — CS 30667
Plaats: Lille Cedex
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59033
Land: Frankrijk
E-mail: Marchespublics@mairie-lille.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lille.fr/Nos-equipements/Le-Centre-Communal-d-Action-Sociale-CCAS

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre communal d'action sociale (CCAS) de Lomme
Postadres: 72 avenue de la République
Plaats: Lomme
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59160
Land: Frankrijk
E-mail: Marchespublics@mairie-lille.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-lomme.fr/Solidarite/C.C.A.S

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre communal d'action sociale (CCAS) d'Hellemmes
Postadres: Villa Lisbeth — rue Roger Salengro
Plaats: Hellemmes
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59260
Land: Frankrijk
E-mail: Marchespublics@mairie-lille.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hellemmes.fr/Nos-equipements/CCAS-d-Hellemmes

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20s0065 — maintenance et télésurveillance des installations et des systèmes de protection contre l'intrusion des bâtiments communaux de la Ville de Lille, Lomme et Hellemmes et leurs CCAS

Referentienummer: 20S0065
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71700000 Meet- en controlediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maintenance des installations et des systèmes de protection contre l'intrusion des bâtiments communaux de la Ville de Lille, d'hellemmes et les CCAS de Lille, Lomme et Hellemmes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
35125000 Bewakingssysteem
71700000 Meet- en controlediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maintenance des installations et des systèmes de protection contre l'intrusion des bâtiments communaux de la Ville de Lomme

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
35125000 Bewakingssysteem
71700000 Meet- en controlediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Télésurveillance des installations et des systèmes de protection contre l'intrusion des bâtiments communaux de la Ville de Lille, d'hellemmes et les CCAS de Lille, Lomme et Hellemmes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
35125000 Bewakingssysteem
71700000 Meet- en controlediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Télésurveillance des installations et des systèmes de protection contre l'intrusion des bâtiments communaux de la Ville de Lomme

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
35125000 Bewakingssysteem
71700000 Meet- en controlediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020