Diensten - 254008-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Parijs: Diensten voor technische analyse of adviezen

2020/S 105-254008

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sipperec
Postadres: 173-175, rue de Bercy
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75588
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Alexandre Hulé
E-mail: ahule@sipperec.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sipperec.fr
Adres van het kopersprofiel: https://marches.maximilien.fr/?page=frame.ConsultationsOrganisme&org=d6i
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=365912&orgAcronyme=d6i
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Énergies et communications électroniques

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de Systèmes d'information géographique (SIG)

Referentienummer: 20S018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71621000 Diensten voor technische analyse of adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de Systèmes d'information géographique (SIG).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71621000 Diensten voor technische analyse of adviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de Systèmes d'information géographique (SIG).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

— l'accord-cadre prend effet à compter de sa notification par la centrale d'achat Sipp'N'Co et pour une période initiale de deux ans, tacitement reconductible par périodes d'un an, sans que sa durée totale n'excède quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Mai 2024.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7, rue de Jouy
Plaats: Paris
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020