Werken - 254028-2018

13/06/2018    S111    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië-Kavadarci: Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

2018/S 111-254028

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Municipality of Kavadarci
Marsal Tito bb
1430 Kavadarci
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Telefoon: +389 43416130
E-mail: opshtina@kavadarci.gov.mk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.kavadarci.gov.mk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45233222

Beschrijving
Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
3.7.2018 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Andere: Macedonian Language