Diensten - 254043-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties

2020/S 105-254043

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CDC Habitat Social — Direction interrégionale Île-de-France
Postadres: 33 avenue Pierre Mendès-France
Plaats: Paris
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
Postcode: 75013
Land: Frankrijk
E-mail: Vanessa.cordani@cdc-habitat.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cdc-habitat.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.achatpublic.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_4QknPFzOVv
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ESH
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Esh

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre à bons de commande — vérification et entretien des équipements de sécurité incendie avec travaux et services associés

Referentienummer: CDCHS-ACH-PF-FS-2020-30
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50413200 Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent contrat a pour objet de mettre en place un accord-cadre à bons de commande pour la maintenance d'équipements techniques d'ensembles immobiliers destinée d'une part, à garantir la sécurité des utilisateurs et des intervenants, d'autre part à maintenir les équipements techniques en bon état de conservation afin d'assurer leur bon fonctionnement (vérification et entretien des équipements de sécurité incendie avec travaux et services associés concernant le patrimoine CDC Habitat Social).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: DT Grand Ouest/DT Marne Est/DT Roissy Est Métropole/DT Ouest Métropole/Studefi/DT Val d'Oise

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50413200 Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accord-cadre à bons de commande — vérification et entretien des équipements de sécurité incendie avec travaux et services associés.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le pouvoir adjudicateur exige la proposition de variantes concernant la prise en charge totale des BAES/H ou «P3». Les candidats sont alors tenus de remettre une proposition de base ainsi qu'une proposition de variantes. Il est expressément précisé que les variantes exigées des candidats ne seront examinées qu'à partir du moment où le candidat aura fait une proposition conforme sur le projet de base. Les candidats doivent impérativement proposer deux variantes répondant aux exigences décrites dans au 2.2.2 du CCT qui concerne la prise en charge totale des BAES/H ou «P3». La proposition de variantes qui ne respecterait pas lesdites exigences entraînera le rejet de l'offre.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: DT Saint-Quentin Saclay/DT Marne Est/DT Essonne et Sénart/DT Sud Métropole/DT Ouest Métropole/DT Paris

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50413200 Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accord-cadre à bons de commande — vérification et entretien des équipements de sécurité incendie avec travaux et services associés.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le pouvoir adjudicateur exige la proposition de variantes concernant la prise en charge totale des BAES/H ou «P3». Les candidats sont alors tenus de remettre une proposition de base ainsi qu'une proposition de variantes. Il est expressément précisé que les variantes exigées des candidats ne seront examinées qu'à partir du moment où le candidat aura fait une proposition conforme sur le projet de base. Les candidats doivent impérativement proposer deux variantes répondant aux exigences décrites dans au 2.2.2 du CCT qui concerne la prise en charge totale des BAES/H ou «P3». La proposition de variantes qui ne respecterait pas lesdites exigences entraînera le rejet de l'offre.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance
Postadres: 4 boulevard du Palais
Plaats: Paris
Postcode: 75001
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020