Diensten - 254058-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2020/S 105-254058

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ADIF
Nationaal identificatienummer: Q2801660H
Postadres: C/ Sor Ángela de la Cruz, 3
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES30 Comunidad de Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
E-mail: mfantequera@adif.es
Telefoon: +34 913007264

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://WWW.adif.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://elicitadores.adif.es
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://elicitadores.adif.es
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Entidad Pública Empresarial
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas y proyecto constructivo de paso entre andenes de estaciones. Noviembre 2019 (tres lotes)

Referentienummer: 3.20/05108.0123
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas y proyecto constructivo de paso entre andenes de estaciones. Noviembre 2019 (tres lotes).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 546 640.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 001
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas y proyecto constructivo de paso entre andenes de estaciones. Asturias

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES120 Asturias
Voornaamste plaats van uitvoering:

ASTURIAS

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas y proyecto constructivo de paso entre andenes de estaciones. Asturias número 3.20/05108.0125.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios cualitativos / Weging: 51
Kostencriterium - Naam: Criterios económicos / Weging: 49
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 786 180.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas y proyecto constructivo de paso entre andenes de estaciones. País Vasco

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES211 Araba / Álava
NUTS-code: ES212 Gipuzkoa
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Voornaamste plaats van uitvoering:

PAÍS VASCO

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas y proyecto constructivo de paso entre andenes de estaciones. País Vasco número 3.20/05108.0126.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios cualitativos / Weging: 51
Kostencriterium - Naam: Criterios económicos / Weging: 49
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 623 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas y proyecto constructivo de paso entre andenes de estaciones. Cataluña y Comunidad Valenciana

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES51 Cataluña
NUTS-code: ES52 Comunidad Valenciana
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cataluña y Comunidad Valenciana.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas y proyecto constructivo de paso entre andenes de estaciones. Cataluña y Comunidad Valenciana número 3.20/05108.0127.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios cualitativos / Weging: 51
Kostencriterium - Naam: Criterios económicos / Weging: 49
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 136 660.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Acto privado.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Órgano de Contratación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Postadres: C/ de la Hiedra, 9, edificio 23, estación de Chamartín
Plaats: Madrid
Postcode: 28036
Land: Spanje
E-mail: dcontratacion.dgei@adif.es
Telefoon: +34 917674390

Internetadres: http://www.adif.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias – ADIF – Subdirección de Contratación III
Postadres: C/ de la Hiedra, 9, edificio 23, estación de Chamartín
Plaats: Madrid
Postcode: 28036
Land: Spanje
E-mail: dcontratacion.dgei@adif.es
Telefoon: +34 913008123

Internetadres: http://www.adif.es

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias – ADIF – Subdirección de Contratación III
Postadres: C/ de la Hiedra, 9, edificio 23, estación de Chamartín
Plaats: Madrid
Postcode: 28036
Land: Spanje
E-mail: dcontratacion.dgei@adif.es
Telefoon: +34 917674390

Internetadres: http://www.adif.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020