Diensten - 254065-2020

02/06/2020    S105

Portugal-Vila Real: Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis

2020/S 105-254065

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Águas do Norte, S. A.
Nationaal identificatienummer: 513606084
Postadres: Rua Dom Pedro de Castro, 1A
Plaats: Vila Real
NUTS-code: PT11D Douro
Postcode: 5000-669
Land: Portugal
E-mail: geral.adnorte@adp.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.adnorte.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.acingov.pt
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Exploração e gestão sistema multimunicipal do sistema de águas Norte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PRC_0158/2020_EXP — Aquisição de serviços de gestão de lamas de ETAR da Águas do Norte, S. A.

Referentienummer: PRC_0158/2020_EXP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Serviços de recolha, transporte e destino final de lamas de ETAR (LER 190805) produzidas nas instalações da Águas do Norte, S. A.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 224 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1 — Área de abrangência do Douro Interior

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT11B Alto Tâmega
NUTS-code: PT11C Tâmega e Sousa
NUTS-code: PT11D Douro
NUTS-code: PT11E Terras de Trás-os-Montes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instalações da área de abrangência do Douro Interior.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Serviços de recolha, transporte e destino final de lamas de ETAR (LER 190805) produzidas nas instalações da Águas do Norte, S. A.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Não aplicável / Weging: 0 por cento
Prijs - Weging: 100 por cento
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 624 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

O prazo de vigência do contratos de aquisição de serviços é de 1 (um) ano, contado da sua outorga. O contrato pode ser renovado por acordo das partes por mais um período igual de tempo, podendo atingir, assim, o prazo máximo de execução de 2 (dois) anos.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2 — Área de abrangência do Minho

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT111 Alto Minho
NUTS-code: PT112 Cávado
NUTS-code: PT119 Ave
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instalações da área de abrangência do Minho.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Serviços de recolha, transporte e destino final de lamas de ETAR (LER 190805) produzidas nas instalações da Águas do Norte, S. A.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Não aplicável / Weging: 0 por cento
Prijs - Weging: 100 por cento
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

O prazo de vigência do contratos de aquisição de serviços é de 1 (um) ano, contado da sua outorga. O contrato pode ser renovado por acordo das partes por mais um período igual de tempo, podendo atingir, assim, o prazo máximo de execução de 2 (dois) anos.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não é procedimento acelerado.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/06/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração
Postadres: Rua Dom Pedro de Castro, 1A
Plaats: Vila Real
Postcode: 5000-669
Land: Portugal
E-mail: geral.adnorte@adp.pt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020