Diensten - 254081-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-HÄRNÖSAND: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2020/S 105-254081

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Västernorrland
Nationaal identificatienummer: 232100-0206
Postadres: Storgatan 1
Plaats: HÄRNÖSAND
NUTS-code: SE321 Västernorrlands län
Postcode: 871 85
Land: Zweden
Contactpersoon: Victoria Nordin
E-mail: victoria.nordin@rvn.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rvn.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeoqwbzcp&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeoqwbzcp&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fastighetsdrift yttre skötsel 2020

Referentienummer: 20RS4871
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingsföremål

Entreprenaden avser tillsyn och yttre skötsel i enlighet med förfrågningsunderlag och däri förtecknade handlingar.

Entreprenaden omfattar alla de fastigheter Region Västernorrland äger och avser totalt 31 fastighetsobjekt med utvändiga markytor om totalt cirka 2 424 394 m2. Observera att den totala markytan inte är den samma som skötselytan. Skötselytornas omfattning framgår av situationsplaner i bilaga 06:41 Förteckning av fastighetsmark med ytangivelser.

Specifikation av de fastighetsobjekt som omfattas av entreprenaden framgår av bilaga 06:41 Förteckning av fastighetsmark med ytangivelser.

I kontraktsarbetena ingår förbrukningsmaterial och hjälpmedel. Se SF1.21 och SF2.44

För övergripande information om entreprenaden i övrigt, t ex avseende målsättningar. Se SF0.3.

Omfattningen i detalj framgår av i SF1.1 förtecknade handlingar.

Avtalsperiod inklusive option: from 2020-10-01 tom 2024-09-30.Avtalets värde: 12 Msek/år.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77300000 Tuinbouwdiensten
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE321 Västernorrlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingsföremål

Entreprenaden avser tillsyn och yttre skötsel i enlighet med förfrågningsunderlag och däri förtecknade handlingar.

Entreprenaden omfattar alla de fastigheter Region Västernorrland äger och avser totalt 31 fastighetsobjekt med utvändiga markytor om totalt cirka 2 424 394 m2. Observera att den totala markytan inte är den samma som skötselytan. Skötselytornas omfattning framgår av situationsplaner i bilaga 06:41 Förteckning av fastighetsmark med ytangivelser.

Specifikation av de fastighetsobjekt som omfattas av entreprenaden framgår av bilaga 06:41 Förteckning av fastighetsmark med ytangivelser.

I kontraktsarbetena ingår förbrukningsmaterial och hjälpmedel. Se SF1.21 och SF2.44

För övergripande information om entreprenaden i övrigt, t ex avseende målsättningar. Se SF0.3.

Omfattningen i detalj framgår av i SF1.1 förtecknade handlingar.

Avtalsperiod inklusive option: from 2020-10-01 tom 2024-09-30.Avtalets värde: 12 Msek/år.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 30/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Härnösand
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020