Diensten - 254081-2020

02/06/2020    S105

Zweden-HÄRNÖSAND: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2020/S 105-254081

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Västernorrland
Nationaal identificatienummer: 232100-0206
Postadres: Storgatan 1
Plaats: HÄRNÖSAND
NUTS-code: SE321 Västernorrlands län
Postcode: 871 85
Land: Zweden
Contactpersoon: Victoria Nordin
E-mail: victoria.nordin@rvn.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rvn.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeoqwbzcp&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeoqwbzcp&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fastighetsdrift yttre skötsel 2020

Referentienummer: 20RS4871
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingsföremål

Entreprenaden avser tillsyn och yttre skötsel i enlighet med förfrågningsunderlag och däri förtecknade handlingar.

Entreprenaden omfattar alla de fastigheter Region Västernorrland äger och avser totalt 31 fastighetsobjekt med utvändiga markytor om totalt cirka 2 424 394 m2. Observera att den totala markytan inte är den samma som skötselytan. Skötselytornas omfattning framgår av situationsplaner i bilaga 06:41 Förteckning av fastighetsmark med ytangivelser.

Specifikation av de fastighetsobjekt som omfattas av entreprenaden framgår av bilaga 06:41 Förteckning av fastighetsmark med ytangivelser.

I kontraktsarbetena ingår förbrukningsmaterial och hjälpmedel. Se SF1.21 och SF2.44

För övergripande information om entreprenaden i övrigt, t ex avseende målsättningar. Se SF0.3.

Omfattningen i detalj framgår av i SF1.1 förtecknade handlingar.

Avtalsperiod inklusive option: from 2020-10-01 tom 2024-09-30.Avtalets värde: 12 Msek/år.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77300000 Tuinbouwdiensten
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE321 Västernorrlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingsföremål

Entreprenaden avser tillsyn och yttre skötsel i enlighet med förfrågningsunderlag och däri förtecknade handlingar.

Entreprenaden omfattar alla de fastigheter Region Västernorrland äger och avser totalt 31 fastighetsobjekt med utvändiga markytor om totalt cirka 2 424 394 m2. Observera att den totala markytan inte är den samma som skötselytan. Skötselytornas omfattning framgår av situationsplaner i bilaga 06:41 Förteckning av fastighetsmark med ytangivelser.

Specifikation av de fastighetsobjekt som omfattas av entreprenaden framgår av bilaga 06:41 Förteckning av fastighetsmark med ytangivelser.

I kontraktsarbetena ingår förbrukningsmaterial och hjälpmedel. Se SF1.21 och SF2.44

För övergripande information om entreprenaden i övrigt, t ex avseende målsättningar. Se SF0.3.

Omfattningen i detalj framgår av i SF1.1 förtecknade handlingar.

Avtalsperiod inklusive option: from 2020-10-01 tom 2024-09-30.Avtalets värde: 12 Msek/år.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 30/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Härnösand
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020