Diensten - 254090-2020

Submission deadline has been amended by:  282345-2020
02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Brno: Dataregistratiediensten in boorgat

2020/S 105-254090

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Statutární město Brno
Nationaal identificatienummer: 44992785
Postadres: Dominikánské nám. 196/1
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 602 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: vz@mt-legal.com
Telefoon: +420 542210351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.brno.cz

Adres van het kopersprofiel: https://ezak.brno.cz/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ezak.brno.cz/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář
Nationaal identificatienummer: 28305043
Postadres: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář
Plaats: Jakubská 121/1
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 602 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Veronika Ichová
E-mail: vz@mt-legal.com
Telefoon: +420 542210351

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.brno.cz

Adres van het kopersprofiel: https://ezak.brno.cz/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ezak.brno.cz/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Studie využití artéských vod na území města Brna

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
76533000 Dataregistratiediensten in boorgat
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie využití artéských vod na území města Brna (dále jen „Studie“) spočívající ve 2 etapách. 1. etapa dle odst. 5.1 Technických podmínek bude spočívat v revizi stavu stávajících hydrogeologických vrtů a 2. etapa v posouzení možnosti vyhloubení hydrogeologických vrtů nových. Revize stavu stávajících vrtů a posouzení možnosti vyhloubení nových vrtů zadavatel využije k zajištění vrtů, které by mohly sloužit pro zásobování pitnou vodou obyvatel města Brna při mimořádném stavu, jakým může být živelná pohroma, teroristický útok, válka apod.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 600 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
76211110 Diensten voor het aanbrengen van bekleding in proefput
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sídlo zadavatele

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie využití artéských vod na území města Brna (dále jen „Studie“) spočívající ve 2 etapách. 1. etapa dle odst. 5.1 Technických podmínek bude spočívat v revizi stavu stávajících hydrogeologických vrtů a 2. etapa v posouzení možnosti vyhloubení hydrogeologických vrtů nových. Revize stavu stávajících vrtů a posouzení možnosti vyhloubení nových vrtů zadavatel využije k zajištění vrtů, které by mohly sloužit pro zásobování pitnou vodou obyvatel města Brna při mimořádném stavu, jakým může být živelná pohroma, teroristický útok, válka apod.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zkušenosti Odpovědného řešitele / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 600 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Osvědčení o autorizaci dle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů, pro obor:

(i) Hydrogeologie

Doložení dokladu podle tohoto požadavku postačuje dodavatelem, který byl v rámci zadávacího řízení vybrán, tj. nemusí být předkládán v okamžiku podání nabídky, ale lze jej doložit v souladu s článkem 14.1 zadávací dokumentace až na základě výzvy zadavatele. V takovém případě však předloží dodavatel v okamžiku podání nabídky čestné prohlášení, dle kterého bude garantovat, že disponuje dokladem podle tohoto požadavku.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch, Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otevírání elektronicky podaných nabídek je v souladu s ust. § 109 ZZVZ neveřejné.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020