Diensten - 254115-2020

02/06/2020    S105

Polen-Warschau: Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren

2020/S 105-254115

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postadres: ul. Grzybowska 80/82
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: Anita Grygorowicz
E-mail: anita.grygorowicz@wody.gov.pl
Telefoon: +48 895217113
Fax: +48 895217101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://wodypolskie.bip.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Nadzór Wodny Ostrołęka i Nadzór Wodny Szczytno

Referentienummer: BI.ROZ.2810.43.2020.AG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90721800 Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego Szczytno, gminy: część 1 – Szczytno Rozogi, Świętajno Myszyniec; część 2 – Szczytno, Wielbark, Jedwabno, Chorzele, oraz Nadzoru Wodnego Ostrołęka, gminy: część 3 – Rząśnik, Długosiodło, Różan, Młynarze, Sypniewo, Krasnosielc; część 4 – Długosiodło, Ostrów Maz., Wąsewo, Czerwonka.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji na wykonanie usług utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Nadzór Wodny Szczytno, część 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800 Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Szczytno, Rozogi, Świętajno, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Myszyniec woj. mazowieckie, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na następujących rzekach: rzeka Biały Grunt km 0+000 – 6+800, rzeka Gawrzyjałka km 0+000-2+780, rzeka Ciek Kilimański km 0+000 – 6+720, rzeka Rozoga km 47+570 – 76+720, rzeka Stare Czajki km 0+000 – 8+700, rzeka Struga Wschodnia km: 0+000- 13+495, rzeka Radostówka w km 0+000-8+400, 10+700-23+775, rzeka Szkwa km 45+540 – 66+329, rzeka Struga Wilamowska km 0+000 – 4+980.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/07/2020
Einde: 31/10/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6 500 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Nadzór Wodny Szczytno, część 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800 Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Szczytno, Wielbark, Jedwabno, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Chorzele woj. mazowieckie, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na następujących rzekach: rzeka kanał nr 1 km 0+000 – 9+040, kanał Płodownica km 0+000 – 2+600, rzeka Struga Lejkowska km 0+188-17+890, rzeka Szuć km 0+000 – 4+300, rzeka Wałpusz km 5+520–22+300, rzeka Struga Jesionowiecka km 0+000 – 7+700.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/07/2020
Einde: 31/10/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Nadzór Wodny Ostrołęka, część 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800 Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rząśnik, Długosiodło, Różan, Młynarze, Sypniewo, Krasnosielc, woj. mazowieckie, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na następujących rzekach: rzeka kanał A w km 0+000-18+410, rzeka kanał B w km 0+000-8+000, rzeka Sikorka km 3+100-3+330 i 4+300-16+200, rzeka Róż w km 0+000-31+910.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/07/2020
Einde: 10/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4 500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Nadzór Wodny Ostrołęka, część 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721800 Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Długosiodło, Ostrów Maz., Wąsewo, Czerwonka, woj. mazowieckie, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na następujących rzekach: rzeka Kabat w km 0+000-23+840, rzeka Wymakracz w km 0+000-5+665 i 6+050-33+995, rzeka Kanał Gostkowo w km 0+000-7+140.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/07/2020
Einde: 02/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

1. zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta wstępnie została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy oraz w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 21.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.

5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.1 pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3. stosuje się.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż:

Część 1 – 130 000 PLN,

Część 2 – 70 000 PLN,

Część 3 – 90 000 PLN,

Część 4 – 80 000 PLN.

Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się realizację zamówień w zakresie konserwacji rzek, strug, kanałów i wałów przeciwpowodziowych, a także regulacji koryt rzek. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem. W przypadku składania oferty wspólnej powyższy warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

Eventuele minimumeisen:

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja α Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (formularz JEDZ). Zamawiający wskazuje, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, wówczas nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV JEDZ.

2. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku, wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w JEDZ odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w JEDZ.

4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dokument sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, zamawiający musi otrzymać jednolity dokument JEDZ każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także JEDZ dla każdego z tych podmiotów.

7. JEDZ składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz przez podmioty udostępniające potencjał, muszą być sporządzone pod rygorem nieważności wyłącznie w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Warunki realizacji umowy – zgodne ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 Pzp.

3. Zamawiający określił zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w paragrafie 11 wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w paragrafie 12 wzoru umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Poprzednio prowadzone postępowanie w zakresie części 1, 2, 5 dotyczące tożsamego zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. Z uwagi na termin wykonania zamówienia od dnia 16 lipca 2020 r. przeprowadzenie ponownej procedury z zachowaniem 35-dniowego terminu składania ofert nie jest możliwe, co z kolei w istotny sposób zagraża interesom zamawiającego. Przedłużający się okres suszy jest katastrofalny w skutkach dla produkcji rolniczej. Dla złagodzenia tych niekorzystnych zjawisk pogodowych jak najszybsze wykonanie prac pozwoli na zwiększenie retencji korytowej w ciekach, a co za co za tym idzie odpowiednią gospodarkę wodną w okresie suszy. Dodatkowo podczas nagłych gwałtownych zjawisk pogodowych (takich jak burze, ulewy) pozwoli to na spływ wód do koryt cieków umożliwiający równomierny odpływ wód bez powstawania zastoisk wzdłuż cieków.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantów 1/2, 10-522 Olsztyn, POLSKA, pok. 317.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez komisję przetargową powołaną przez kierownika zamawiającego na sprzęcie z dostępem do sieci teleinformatycznej. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składa odpowiednie oświadczenia w Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ). Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Ponadto zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W powyższym zakresie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio. Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy oraz propozycję treści ww. oświadczenia zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej pod adresem: (https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/) w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, zamawiający musi otrzymać JEDZ każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z wykonawców występujących wspólnie sporządza JEDZ wyłącznie w postaci elektronicznej, pod rygorem nieważności oraz opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ponadto do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:

a) miniPortalu dostępnego pod adresem: (https://miniportal.uzp.gov.pl/);

b) ePUAP-u dostępnego pod adresem: (https://epuap.gov.pl/wps/portal);

c) poczty elektronicznej zamawiającego: (anita.grygorowicz@wody.gov.pl).

7. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: (https://miniportal.uzp.gov.pl); za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 119, stron.1). Szczegółowe klauzule dotyczące RODO zawarte są w sekcji 1 SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przysługują środki ochrony prawej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga do sądu.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie wykonania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie określonym w art. 182 ustawy, tj:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020