Diensten - 254117-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Aschersleben: Dienstverlening door ingenieurs

2020/S 105-254117

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH
Postadres: Magdeburger Straße 28
Plaats: Aschersleben
NUTS-code: DEE0C Salzlandkreis
Postcode: 06449
Land: Duitsland
E-mail: info@agw-asl.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.agw-asl.de/
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wohnungswesen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische Gebäudeausstattung HLS und Bauphysik_Sanierung und Ersatzneubau Hohe Str. 21

Referentienummer: VE01_TGA HLS und Bauphysik
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
71315000 Technische installaties in gebouwen
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0C Salzlandkreis
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020