Diensten - 254129-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Straatsburg: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 105-254129

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SERS
Postadres: Département du Bas-Rhin S/C Sers — 10 rue Oberlin — BP 50011
Plaats: Strasbourg
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Postcode: 67000
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Eric Fullenwarth Directeur Général
E-mail: sers@sers.eu
Telefoon: +33 388378888
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sers.eu
Adres van het kopersprofiel: http://www.sers.eu
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rénovation de l'enveloppe des bâtiments et mise en accessibilité du collège Leclerc à Schiltigheim — mission d'ordonnancement — pilotage — coordination (OPC)

Referentienummer: 6822
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020