Diensten - 254150-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Technische installaties in gebouwen

2020/S 105-254150

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ICF la Sablière SA HLM
Nationaal identificatienummer: 55202210500357
Postadres: 24, rue de Paradis
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75490
Land: Frankrijk
E-mail: daoci@icfhabitat.fr
Telefoon: +33 155339600
Fax: +33 155339629

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.icfhabitat.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.appelsdoffres.icfhabitat.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.appelsdoffres.icfhabitat.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Autre
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi de fonctionnement de l'exploitation et de la maintenance des installations collectives de chauffage de production d'ECS et de ventilation

Referentienummer: 2020 00052
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71315000 Technische installaties in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi de fonctionnement de l'exploitation et de la maintenance des installations collectives de chauffage de production d'ECS et de ventilation. Neuf lots distincts.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 1
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots, mais ne pourront être retenu qu'à trois lots maximum.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Systèmes collectifs solaires thermiques et PV — Tous départements

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315000 Technische installaties in gebouwen
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cf. DCE.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cf. DCE.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Systèmes collectifs thermodynamique et cogénération — Tous départements

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315000 Technische installaties in gebouwen
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cf. DCE.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cf. DCE.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Systèmes collectifs Gaz et CPCU — DT Paris

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315000 Technische installaties in gebouwen
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cf. DCE.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cf. DCE.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Systèmes collectifs gaz et chauffage urbain — DT Ouest

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315000 Technische installaties in gebouwen
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cf. DCE.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cf. DCE.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Systèmes collectifs gaz et chauffage urbain — DT Sud

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315000 Technische installaties in gebouwen
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cf. DCE.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cf. DCE.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Système collectifs gaz et chauffage urbain — DT Est

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315000 Technische installaties in gebouwen
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cf. DCE.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cf. DCE.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Installations gaz — pôle foyers

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315000 Technische installaties in gebouwen
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cf. DCE.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cf. DCE.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Systèmes collectifs électriques ou individuels à effet joule — Tous départements

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315000 Technische installaties in gebouwen
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cf. DCE.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cf. DCE.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Système de chauffage individuels gaz à un ou deux services — Tous départements

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315000 Technische installaties in gebouwen
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cf. DCE.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cf. DCE.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;

— formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses cotraitants.

(disponible à l'adresse suivante: adresse internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

— Formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement

(disponible à l'adresse suivante: adresse internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— en matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;

— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Paris.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL: http://www.appelsdoffres.icfhabitat.fr — toutes les demandes doivent être transmise sur la plateforme.

Renseignements administratifs:

Direction des achats Groupe

Salim Chekkal — Salim.chekkal@icfhabitat.fr

Renseignements techniques: Huet Quentin, responsable technique.

DPRU — Maint-Energie-Technique

quentin.huet@icfhabitat.fr

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Paris
Postadres: 4 boulevard du Palais
Plaats: Paris
Postcode: 75001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 144325050
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020