Diensten - 254160-2020

02/06/2020    S105

Slovenië-Ljubljana: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 105-254160

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Nationaal identificatienummer: 5156700000
Postadres: Kolodvorska ulica 15
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Nataša Polanc
E-mail: javna.narocila@zpiz.si
Telefoon: +386 14745367
Fax: +386 12326595
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zpiz.si
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pomoč pri vzdrževanju, uvedbi, upravljanju in razvoju sistemskih okolij

Referentienummer: 430-12/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vzdrževanje zVM in zVSE okolja s podkomponentami

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Skladno z določilom iz osnutka pogodbe (59. člen).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vzdrževanje okolja za izvajanje, nadzor in upravljanje informacijskih rešitev zavoda

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Skladno z določilom iz osnutka pogodbe (59. člen).

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020