Diensten - 254205-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Audruicq: Reparatie en onderhoud van centrale verwarming

2020/S 105-254205

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie Audruicq
Nationaal identificatienummer: 21620057600017
Postadres: 270 place du Général de Gaulle
Plaats: Audruicq
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 62370
Land: Frankrijk
E-mail: contact@ville-audruicq.fr
Telefoon: +33 321460660
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ville-audruicq.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.proxilegales.fr:443/15512
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.proxilegales.fr/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.proxilegales.fr/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux

Referentienummer: 2020-012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50720000 Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000 Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE12 Pas-de-Calais
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 30/06/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy
Plaats: Lille
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020