Diensten - 254209-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Opole: Radio- en televisiediensten

2020/S 105-254209

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Postadres: al. W. Witosa 26
Plaats: Opole
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 45-401
Land: Polen
Contactpersoon: Bernard Pancerz
E-mail: zamowienia@wcm.opole.pl
Telefoon: +48 4520114
Fax: +48 4520121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wcm.opole.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.usk.opole.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Działania informacyjno-edukacyjne w ramach zadania nr 3 dla projektu pn. „Stop dla raka jelita grubego – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG”

Referentienummer: DZP/2-23/233/55/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92200000 Radio- en televisiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Działania informacyjno-edukacyjne w ramach zadania nr 3 dla projektu pn. „Stop dla raka jelita grubego – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG” wykonanie usługi polegającej na opracowaniu, dostawie i edycji materiałów informacyjno-edukacyjnych, dotyczących profilaktyki raka jelita grubego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 1 – edukacyjny materiał filmowy

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92111200 Productie van films en video's voor reclame, propaganda en informatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Produkcji zestawu filmów edukacyjnych pn. ,,Stop dla raka jelita grubego” mających zachęcić mieszkańców województwa opolskiego do wykonywania badań profilaktycznych w zakresie nowotworu jelita grubego.

Zaprezentowane działania mają poinformować o skali zachorowań, czynnikach ryzyka oraz możliwości przeciwdziałania chorobie poprzez wykonanie bezpłatnego badania profilaktycznego – kolonoskopii.

A. Wymagania techniczne dla każdego z filmów

• film powinien zostać zrealizowany przy pomocy nowoczesnych, profesjonalnych środków technicznych stosowanych współcześnie przy produkcjach reklamowych i korporacyjnych,

• użyte w filmie środki techniczne mają zagwarantować uzyskanie finalnego produktu na najwyższym poziomie artystycznym i technicznym, umożliwiającym emisję w stacjach telewizyjnych,

• wersja z lektorem polskim i osadzonymi napisami w języku polskim,

• film musi zawierać wymagane loga,

• format obrazu – 1920 x 1080 (full HD),

• system dźwięku-stereo,

• zapis filmu w dwóch formatach plików – mp4 i mkv w rozdzielczości 1080p,

• duplikacja filmów na 2 płytach DVD oraz 2 pendrivach, w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach,

• film będzie trwał nie mniej niż 5 minut,

• język przekazu – zrozumiały, prosty, jednoznaczny, tonacja – pozytywna.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wersja filmów z audiodeskrypcją w języku polskim (wersja dla niewidomych i słabowidzących) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPOP.07.04.00-16-0003/18-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500 PLN. Procedura odwrócona art. 24aa Pzp.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 2 – Informacyjno-edukacyjna audycja telewizyjna (produkcja oraz emisja)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92111200 Productie van films en video's voor reclame, propaganda en informatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie audycji telewizyjnej na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pn. „Stop dla raka jelita grubego” oraz jej emisja, na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu nadawania, w otwartym paśmie na terenie obejmującym województwo opolskie (wyklucza się internetowe stacje telewizyjne).

A. Wymagania techniczne

1. Czas trwania programu – 20 minut.

2. Elementy składowe programu:

a) zdjęcia/materiał video;

b) oprawa graficzna w tym plansze zawierające tekst/elementy graficzne z możliwością zastosowania prostych animacji (pojawienie się /zanikanie tekstu, ruch tekstu /grafik /infografika);

c) plansza zawierająca informację o treści: „Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach...” (do uzgodnienia z Zamawiającym) wraz z wymaganymi logami – przed i po każdej emisji;

d) wersja z osadzonymi napisami w języku polskim;

e) podkład muzyczny — może stanowić utwór specjalnie w tym celu skomponowany lub istniejący utwór muzyczny, do którego Wykonawca posiada prawa autorskie.

— realizacja w oparciu o wskazówki i wytyczne przekazane przez Zamawiającego,

— zrealizowania przedmiotu zamówienia przy użyciu sprzętu umożliwiającego osiągnięcie najlepszych efektów akustycznych, świetlnych i technicznych, za który Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,

— zapewnienia w ramach usługi ekipy filmowej, w szczególności personelu technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zamówienia (m.in.: członkowie ekipy zdjęciowej, lektor, montażysta) oraz osoby prowadzącej (prezenter/ka) — w zależności od scenariusza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Audycja z audiodeskrypcją w języku polskim (wersja dla niewidomych i słabowidzących) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPOP.07.04.00-16-0003/18-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 700 PLN. Procedura odwrócona art. 24aa Pzp.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 3 – Informacyjno-edukacyjne audycje radiowe

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92200000 Radio- en televisiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, przygotowanie, nagranie i emisja w rozgłośni radiowej województwa opolskiego programu informacyjnego, na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Stop dla raka jelita grubego”. Program w przystępnej dla słuchacza długości – 5 minut, będzie przedstawiać problematykę związaną z profilaktyką raka jelita grubego, jak też dotyczyć prewencji zachorowań, a zatem propagować zdrowy tryb życia, który sprzyja zmniejszeniu ryzyka zachorowania.

• Wymagania techniczne

1. Audycja

— czas audycji: 5 minut,

— tematyka audycji: rak jelita i badania profilaktyczne,

— forma audycji: rozmowa lub wywiad z gościem wskazanym przez Zamawiającego,

— oznaczenie audycji specjalnym jinglem identyfikującym (dźwiękowym logo).

2. Zwiastun audycji – 30 s.

3. Komunikat sponsorski.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia przy użyciu sprzętu umożliwiającego osiągnięcie najlepszych efektów artystycznych i technicznych, za który Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

5. Forma produkcji musi być zgodna z wymogami emisyjnymi polskich stacji radiowych nadających na otwartych falach radiowych.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Emisja audycji w więcej niż jednej rozgłośni radiowej / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPOP.07.04.00-16-0003/18-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400 PLN. Procedura odwrócona art. 24aa Pzp.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadane 4. Publikacja informacyjno-edukacyjna – opracowanie, wydruk w prasie o zasięgu regionalnym

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92200000 Radio- en televisiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, przygotowanie do druku oraz wydruk w prasie o zasięgu regionalnym, publikacji o treści informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Stop dla raka jelita grubego”.

A. Wymagania techniczne

1. Materiał informacyjno-edukacyjny, z wykorzystaniem materiału graficznego i zdjęciowego winien w sposób zrozumiały przedstawiać:

1) podstawowe informacje nt. raka jelita;

2) czynniki ryzyka zachorowania na raka jelita;

3) informacje o profilaktyce.

2. Rozmiar junior-page.

3. Opracowanie graficzne musi spełniać warunki dostępności, tj. uwzględniać powiększoną czcionkę, stosowanie kontrastów ułatwiających odczytanie informacji osobom słabowidzącym

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Druk publikacji w więcej niż jednym tytule prasowym / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPOP.07.04.00-16-0003/18-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000 PLN. Procedura odwrócona art. 24aa Pzp.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 5. Ulotka informacyjno-edukacyjna – zaprojektowanie, druk i dostawa

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79970000 Uitgeverijdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa ulotki zawierającej treść informacyjno-edukacyjną w ramach projektu pt. „Stop dla raka jelita grubego”.

A. Wymagania techniczne

1. Materiał informacyjno-edukacyjny, z wykorzystaniem materiału graficznego i zdjęciowego winien w sposób zrozumiały przedstawiać:

1) podstawowe informacje – rak jelita w liczbach;

2) jak zapobiegać;

3) profilaktyka.

2. Format A5.

3. Pełen kolor.

4. Rodzaj zadruku – dwustronny.

5. Gramatura min. 135 g/m2.

6. Papier – matowy, powlekany.

7. opracowanie graficzne musi spełniać warunki dostępności, tj. uwzględniać powiększoną czcionkę, stosowanie kontrastów ułatwiających odczytanie informacji osobom słabowidzącym.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Druk ulotek na papierze ekologicznym / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 56
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPOP.07.04.00-16-0003/18-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 PLN. Procedura odwrócona art. 24aa Pzp.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 6. Plakat informacyjno-edukacyjny – zaprojektowanie, druk i kolportaż

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79823000 Drukkerij- en afleveringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dystrybucja plakatu zawierającego treści informacyjno-edukacyjne w ramach projektu pt. „Stop dla raka jelita grubego”.

A. Wymagania techniczne

1. Materiał informacyjno-edukacyjny, z wykorzystaniem materiału graficznego i zdjęciowego winien w sposób zrozumiały przedstawiać:

1) podstawowe informacje nt. raka jelita objawy, diagnostyka, leczenie;

2) czynniki ryzyka zachorowania na raka jelita;

3) profilaktyka.

2. Format A2.

3. Pełen kolor.

4. Rodzaj zadruku – jednostronny.

5. Gramatura 200 g/m2.

6. Papier – matowy, powlekany.

7. Opracowanie graficzne spełniające warunki dostępności, tj. należy uwzględnić powiększoną czcionkę, stosowanie kontrastów ułatwiających odczytanie informacji osobom słabowidzącym.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Druk plakatów na papierze ekologicznym / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPOP.07.04.00-16-0003/18-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 PLN. Procedura odwrócona art. 24aa Pzp.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje zamówienie na produkcję, dostarczenie i emisję materiałów audio i wideo oraz zaprojektowanie, wykonanie i kolportaż materiałów drukowanych, stanowiących element informacyjno-edukacyjny w ramach projektu pn. "Stop dla raka jelita grubego – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG”.

2. Zamawiający zapewnia Wykonawcy wszelkie wytyczne merytoryczne niezbędne do prawidłowej realizacji kampanii medialnej w jej poszczególnych zakresach, w tym także lekarza edukującego w audycji telewizyjnej oraz w audycji radiowej.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu sala o4, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ w zakresie wskazanym wyżej.

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a) złożyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) złożyć odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1:

— ppkt a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— ppkt b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom niniejszego postępowania, a także innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Środkami ochrony prawnej są:

4. Odwołanie, które wnosi się w terminie: Lp. Przedmiot odwołania Termin na wniesienie odwołania

1) czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w drogą elektroniczną 10 dni;

2) treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 10 dni;

3) wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 2 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 10 dni:

a) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

b) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

c) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Skarga do sądu:

a) na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO;

b) skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020