Diensten - 254283-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Computernetwerkdiensten

2020/S 105-254283

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helsingin kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0201256-6
Postadres: PL 700, Helsingin kaupunki
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-00099
Land: Finland
Contactpersoon: Sirkka Hiltunen
E-mail: sirkka.hiltunen@hel.fi
Telefoon: +358 931031548

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hel.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
Nationaal identificatienummer: 0201256-6
Plaats: Helsingin kaupunki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Land: Finland
E-mail: hankinnat@hel.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hel.fi/kanslia/fi/osastot-ja-yksikot/talous/kilpailuttaminen

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=300169&tpk=28db61e7-188f-4a13-8e07-08eb44c795cc
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=300169&tpk=28db61e7-188f-4a13-8e07-08eb44c795cc
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Palomuurien hallintapalvelu

Referentienummer: H011-20, HEL 2020-007234
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72700000 Computernetwerkdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Helsingin kaupungin tarvitseman palomuurikokonaisuuden hallinta, huolto, valvonta ja ylläpito. Hankinta ei sisällä laitevalmistajan tuki- ja varalaitepalvelun hankintaa, asiakas hankkii nämä erikseen.

Hankinnan kohde on määritelty tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on Helsingin kaupungin tarvitseman palomuurikokonaisuuden hallinta, huolto, valvonta, ja ylläpito. Hankinta ei sisällä laitevalmistajan tuki- ja varalaitepalvelun hankintaa, asiakas hankkii nämä erikseen.

Palomuuripalvelu

Toimittajalla on kokonaisvastuu palomuurikokonaisuudesta lukuun ottamatta asiakkaan vastuulla olevia asioita. Toimittaja vastaa ainakin palomuurikokonaisuuden hallinnasta, huollosta, valvonnasta, varalaitepalvelusta ja ylläpidosta vaatimusmäärittelyn mukaisesti. Asiakkaan vastuulla ovat palomuurilaitteiden ja niissä tarvittavien lisenssien hankinnat sekä laitevalmistajan tuki- ja varalaitepalvelun hankinta. Toimittaja vastaa laitevalmistajan tuki- ja varalaitepalvelun hyödyntämisestä.

L2L VPN -palomuuripalvelu

Toimittajalla on kokonaisvastuu L2L VPN

-palomuurikokonaisuudesta lukuun ottamatta asiakkaan vastuulla olevia asioita. Toimittaja vastaa ainakin L2L VPN

-palomuurikokonaisuuden hallinnasta, huollosta, valvonnasta, varalaitepalvelusta ja ylläpidosta. Toimittaja vastaa palvelusta vastaavasti, saman vaatimusmäärittelyn mukaisesti, kuin palomuuripalvelusta. Asiakkaan vastuulla ovat palomuurilaitteiden ja niissä tarvittavien lisenssien hankinnat sekä laitevalmistajan tuki- ja varalaitepalvelun hankinta. Toimittaja vastaa laitevalmistajan tuki- ja varalaitepalvelun hyödyntämisestä.

L2L VPN -palomuuripalvelu on erikseen tilattava palvelu ja se käynnistetään asiakkaan mahdollisen erillisen tilauksen perusteella. Poikkeuksena L2L VPN

-palomuuripalvelun käyttöönotto ja uusien L2L VPN -tunneleiden perustaminen ovat erikseen laskutettavaa työtä hintaliitteessä ilmoitettujen tuntihintojen mukaisesti.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimuskausi on 12 kk, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sopimuksen perusteella voidaan hankkia myös hankinnan kohteeseen liittyviä muita palveluita, esim. asiantuntijatyötä.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ehdot esitetään sopimusliitteessä.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/08/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/08/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020