Diensten - 25433-2019

18/01/2019    S13

België-Brussel: Raamovereenkomst voor zowel de uitvoering van audits en controles als de ontwikkeling van audit- en controlestrategieën op het gebied van binnenlandse zaken en justitie

2019/S 013-025433

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 249-575304)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Postadres: Office LX46 — 5/115
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor zowel de uitvoering van audits en controles als de ontwikkeling van audit- en controlestrategieën op het gebied van binnenlandse zaken en justitie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212000 Auditdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De raamovereenkomst beoogt het verlenen van diensten voor auditprogramma‘s en projecten die uit de begroting van de Europese Unie worden gefinancierd in het kader van de programma's die worden beheerd door de Directorate-General for Migration and Home Affairs and Directorate-General Justice and Consumers, hetzij via rechtstreeks, gedeeld of indirect beheer.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 249-575304

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Informatie die moet worden gecorrigeerd of toegevoegd in de bijbehorende aanbestedingsstukken: zie de relevante bijbehorende technische specificaties in de aanbestedingsstukken voor meer informatie via de volgende link:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4308