Diensten - 254351-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Montrouge: Drukkerij- en aanverwante diensten

2020/S 105-254351

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INSEE
Nationaal identificatienummer: 12002701600019
Postadres: 88, avenue Verdier
Plaats: CS 70058 Montrouge Cedex
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 92541
Land: Frankrijk
E-mail: contacts-marches-publics@insee.fr
Telefoon: +33 187695219
Fax: +33 187695050

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://insee.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=564383&orgAcronyme=a4n
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maquettage, impression et livraison de documents de collecte du recensement de la population

Referentienummer: INSEE2020-P868
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79800000 Drukkerij- en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— le marché a pour objet le maquettage, l'impression la personnalisation, le façonnage, le colisage et la livraison aux communes et aux établissements de l'INSEE des principaux documents de collecte du recensement de la population.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79800000 Drukkerij- en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— le maquettage, l'impression, la personnalisation et la livraison des principaux documents de collecte du recensement de la population de 2022 à 2025.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 50
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

— le marché est passé pour une durée de quatre ans et deux mois à compter de sa notification;

— le marché comprend une période de mise en place des moyens de deux mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Un document prouvant l'habilitation du signataire à engager la société candidate (tel que K-bis ou équivalent étranger et, le cas échéant, les délégations de pouvoir);

2) La lettre de candidature (formulaire DC1);

3) La déclaration du candidat (formulaire DC2);

4) Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Postadres: 2-4, boulevard de l'Hautil — BP 30322
Plaats: Cergy-Pontoise Cedex
Postcode: 95027
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Telefoon: +33 130173400
Fax: +33 130173459

Internetadres: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Médiateur du ministère de l'économie et des finances
Postadres: 98-102, rue de Richelieu
Plaats: Paris
Postcode: 75002
Land: Frankrijk
E-mail: mediateur.industrie@finances.gouv.fr
Telefoon: +33 130173459
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Postadres: 2-4, boulevard de l'Hautil — BP 30322
Plaats: Cergy-Pontoise Cedex
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Telefoon: +33 130173400
Fax: +33 130173459
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020