Diensten - 254387-2020

02/06/2020    S105

Hongarije-Boedapest: Abonnementsdiensten

2020/S 105-254387

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_81308963
Postadres: Arany János utca 1.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1051
Land: Hongarije
Contactpersoon: Urbán Katalin
E-mail: kozbeszerzes@konyvtar.mta.hu
Telefoon: +36 14116325
Fax: +36 17996690

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mtak.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mtak.hu

I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Proquest Central és Alexander Street adatbázis2020

Referentienummer: EKR000276412020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79980000 Abonnementsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 178 304.00 USD
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79980000 Abonnementsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 093-222946

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Proquest Central és Alexander Street adatbázis2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Proquest LLC
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_84357702
Postadres: E. Eisenhower Parkway 789
Plaats: Ann Arbor
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: MI-48106
Land: Verenigde Staten
E-mail: liliana.muraru@proquest.com
Telefoon: +44 7931224945
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 179 896.00 USD
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178 304.00 USD
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020