Diensten - 254388-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Opslag- en magazijndiensten

2020/S 105-254388

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rectorado de la Universidad de Sevilla
Nationaal identificatienummer: Q4118001I
Postadres: C/ San Fernando, 4
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41004
Land: Spanje
Contactpersoon: Rectorado de la Universidad de Sevilla
E-mail: contratacion@us.es
Telefoon: +034 954551040
Fax: +034 954551013

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.us.es/

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mQefeTDe%2Ft4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de traslado, custodia consulta de archivos y fondos blbliográficos

Referentienummer: 19/25830
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de traslado, custodia consulta de archivos y fondos blbliográficos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 118 145.95 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de guarda, custodia y consulta de documentos del Archivo Universitario de la Universidad de Sevilla

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de guarda, custodia y consulta de documentos del Archivo Universitario de la Universidad de Sevilla.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuesta técnica / Weging: 25
Prijs - Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de guarda, custodia y consulta de fondos bibliográficos de la Universidad de Sevilla

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de guarda, custodia y consulta de fondos bibliográficos de la Universidad de Sevilla.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuesta técnica / Weging: 25
Prijs - Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 184-448479
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19/25830
Perceel nr.: 1
Benaming:

Servicio de guarda, custodia y consulta de documentos del Archivo Universitario de la Universidad de Sevilla

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gestora Andaluza de Documentación y Serv. Asoc., S. L.
Nationaal identificatienummer: B53910394
Postadres: C/ Charles Darwuin, Cañamo II, 9
Plaats: La Rinconada (Sevilla)
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41309
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 107 800.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 669.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19/25830
Perceel nr.: 2
Benaming:

Servicio de guarda, custodia y consulta de fondos bibliográficos de la Universidad de Sevilla

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gestora Andaluza de Documentación y Serv. Asoc., S. L.
Nationaal identificatienummer: B53910394
Postadres: C/ Charles Darwuin, Cañamo II, 9
Plaats: La Rinconada (Sevilla)
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41309
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 174 810.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 476.95 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n
Plaats: Sevilla
Postcode: 41092
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020