Diensten - 254442-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Monza: Welzijnszorg voor gehandicapten

2020/S 105-254442

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincia di Monza e della Brianza
Postadres: via Grigna 13
Plaats: Monza
NUTS-code: ITC4D Monza e della Brianza
Postcode: 20900
Land: Italië
Contactpersoon: Federica Pozzoli
E-mail: cuc@provincia.mb.it
Telefoon: +39 0399752203

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.provincia.mb.it

Adres van het kopersprofiel: www.provincia.mb.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica, (...) Comune di Seveso: lotto 1 – CIG: 8087836567 (...) del Comune di Misinto: lotto 2 – CIG: 8087844BFF

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311200 Welzijnszorg voor gehandicapten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica, assistenza domiciliare minori, pre e post scuola e assistenza durante il trasporto scolastico a favore di minori e disabili, a favore del Comune di Seveso: lotto 1 – CIG: 8087836567, e servizi educativi, assistenziali e di supporto in ambito domiciliare e scolastico a favore di minori e disabili, a favore del Comune di Misinto: lotto 2 – CIG: 8087844BFF.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 266 683.94 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica, assistenza domiciliare minori, pre e post scuola (...) Comune di Seveso (lotto 1). CIG: 8087836567

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85311200 Welzijnszorg voor gehandicapten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4D Monza e della Brianza
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Seveso

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di ARIA SpA, per l’affidamento di: servizio di assistenza educativa scolastica, assistenza domiciliare minori, pre e post scuola e assistenza durante il trasporto scolastico a favore di minori e disabili, a favore del Comune di Seveso (lotto 1). CIG: 8087836567.

Servizi educativi, assistenziali e di supporto in ambito domiciliare e scolastico a favore di minori e disabili, a favore del Comune di Misinto (lotto 2). CIG: 8087844BFF.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta tecnica / Weging: 75
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta economica / Weging: 25
Prijs - Weging: 75/25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Affidamento di servizi educativi, assistenziali e di supporto in ambito domiciliare e scolastico a favore di minori e disabili, a favore del Comune di Misinto. Lotto 2 – CIG: 8087844BFF.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85311200 Welzijnszorg voor gehandicapten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4D Monza e della Brianza
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Misinto

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di ARIA SpA, per l’affidamento di: servizio di assistenza educativa scolastica, assistenza domiciliare minori, pre e post scuola e assistenza durante il trasporto scolastico a favore di minori e disabili, a favore del Comune di Seveso (lotto 1). CIG: 8087836567.

Servizi educativi, assistenziali e di supporto in ambito domiciliare e scolastico a favore di minori e disabili, a favore del Comune di Misinto (lotto 2). CIG 8087844BFF.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta tecnica / Weging: 75
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta economica / Weging: 25
Prijs - Weging: 75/25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 224-549760
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica, assistenza domiciliare minori, pre e post scuola (...) Comune di Seveso (lotto 1). CIG: 80878365673

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coop. sociale Co.Ge.S.S. onlus Cod. fisc. e Part. IVA 05075550151
Postadres: via Prandina 25
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20128
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 915 755.92 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale
Plaats: Milano
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020