Diensten - 254442-2020

02/06/2020    S105

Italië-Monza: Welzijnszorg voor gehandicapten

2020/S 105-254442

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincia di Monza e della Brianza
Postadres: via Grigna 13
Plaats: Monza
NUTS-code: ITC4D Monza e della Brianza
Postcode: 20900
Land: Italië
Contactpersoon: Federica Pozzoli
E-mail: cuc@provincia.mb.it
Telefoon: +39 0399752203

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.provincia.mb.it

Adres van het kopersprofiel: www.provincia.mb.it

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica, (...) Comune di Seveso: lotto 1 – CIG: 8087836567 (...) del Comune di Misinto: lotto 2 – CIG: 8087844BFF

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311200 Welzijnszorg voor gehandicapten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 266 683.94 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica, assistenza domiciliare minori, pre e post scuola (...) Comune di Seveso (lotto 1). CIG: 8087836567

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85311200 Welzijnszorg voor gehandicapten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4D Monza e della Brianza
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Affidamento di servizi educativi, assistenziali e di supporto in ambito domiciliare e scolastico a favore di minori e disabili, a favore del Comune di Misinto. Lotto 2 – CIG: 8087844BFF.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85311200 Welzijnszorg voor gehandicapten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4D Monza e della Brianza

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 224-549760

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica, assistenza domiciliare minori, pre e post scuola (...) Comune di Seveso (lotto 1). CIG: 80878365673

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coop. sociale Co.Ge.S.S. onlus Cod. fisc. e Part. IVA 05075550151
Postadres: via Prandina 25
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20128
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 915 755.92 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020