Diensten - 254457-2020

02/06/2020    S105

Portugal-Lissabon: Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 105-254457

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, E. P. E.
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 1649-035
Land: Portugal
E-mail: compras@chln.min-saude.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.chln.min-saude.pt
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

209X000022 — 60326655

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Regularização de exames de MCDT's no ano 2019.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15 364.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT PORTUGAL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Regularização de exames de MCDT's no ano 2019..

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Proposta economicamente mais vantajosa / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Proposta economicamente mais vantajosa / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Ao procedimento de contratação excluída não é aplicável a parte II do CCP e, por isso, não é obrigatória a publicação no JOUE do seu anúncio de abertura.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Instituto de Biologia Molecular e Celular
Plaats: Porto
NUTS-code: PT PORTUGAL
Land: Portugal
E-mail: info@ibmc.up.pt
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 364.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Serviço de Gestão de Compras
Postadres: Rua Professor Egas Moniz
Plaats: Lisboa
Postcode: 1600
Land: Portugal
E-mail: ana.nave@chln.min-saude.pt
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviço de Gestão de Compras
Postadres: Rua Professor Egas Moniz
Plaats: Lisboa
Postcode: 1600
Land: Portugal
E-mail: ana.nave@chln.min-saude.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020