Diensten - 254457-2020

02/06/2020    S105

Portugal-Lissabon: Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 105-254457

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, E. P. E.
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 1649-035
Land: Portugal
E-mail: compras@chln.min-saude.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.chln.min-saude.pt
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

209X000022 — 60326655

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15 364.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT PORTUGAL

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Instituto de Biologia Molecular e Celular
Plaats: Porto
NUTS-code: PT PORTUGAL
Land: Portugal
E-mail: info@ibmc.up.pt
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 364.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020