Diensten - 254475-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Kuopio: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 105-254475

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationaal identificatienummer: 2296962-1
Postadres: Kallanranta 11
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
Postcode: FI-70100
Land: Finland
Contactpersoon: Janne Lappalainen
E-mail: janne.lappalainen@ely-keskus.fi
Telefoon: +358 295026737

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ely-keskus.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Itä-Suomen seudullinen liikennejärjestelmäkoordinaattori 2020–2023

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Itä-Suomen seudullinen liikennejärjestelmäkoordinaattori on Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Pohjois-Savon ELY-keskus) yhdessä alueen kuntien kanssa hankkima palvelu seudullisen liikennejärjestelmätyön tukemiseen, koordinaatioon ja kehittämiseen. Alueen seutu- ja kuntajako on esitetty työohjeman liitteessä.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueen kunnat ja seutukaupungit.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Itä-Suomen seudullinen liikennejärjestelmäkoordinaattori toimii liikennejärjestelmätyöryhmien asiantuntijana, valmistelijana ja sihteerinä. Tarkempi tehtävänmäärittely on tarjouspyyntöaineistossa. Valitun toimittajan kanssa tehdään seutukohtaiset sopimukset, jonka osapuolina ovat Pohjois-Savon ELY-keskus, seudun kunnat ja valittu konsultti.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Henkilön osaaminen ja kokemus / Weging: 0.6
Kwaliteitscriterium - Naam: Projektisuunnitelma / Weging: 0.4
Kwaliteitscriterium - Naam: Em. laatutekijät / Weging: 0.7
Prijs - Weging: 0,3
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 209-510866
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Itä-Suomen seudullinen liikennejärjestelmäkoordinaattori 2020–2023

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sitowise Oy
Nationaal identificatienummer: 2335445-0
Postadres: Linnoitustie 6D
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-02600
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020