Diensten - 254487-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Gabrovo: Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting

2020/S 105-254487

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Tota Venkova“ AD
Nationaal identificatienummer: 107507217
Postadres: ul. „D-r Iliev Detskiya“ No. 1
Plaats: Gabrovo
NUTS-code: BG322 Габрово
Postcode: 5300
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Petya Popova — spetsialist „Obshtestveni porachki“
E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com
Telefoon: +359 66800638
Fax: +359 66804424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mbalgabrovo.com/

Adres van het kopersprofiel: http://zop.mbalgabrovo.com/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура (включително доставка на резервни части) на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50400000 Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура (включително доставка на резервни части) на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, подробно описани в глава 2 „Техническа спецификация“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 186 419.80 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Апаратура образна диагностика „Сименс“

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50400000 Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG322 Габрово
Voornaamste plaats van uitvoering:

МБАЛ — Габрово

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.1. Апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика Magnetom Essenza Siemens (включва всички модули и системи включително чилър) 1 отделение по образна диагностика

1.2. 16-срезов компютърен томограф Somatom Emotion Siemens (включва всички модули и системи) 1 отделение по образна диагностика

1.3. Дигитален скопично-графичен рентгенов апарат Luminos Fusion Siemens 1 отделение по образна диагностика

1.4. Система за архивиране и разпространение на образи (PACS) с 4 работни станции и софтуер syngo.plaza и syngo.via 1 отделение по образна диагностика

1.5. Возима дигитална рентгенова система тип С-рамо Siremobil Compact L Siemens 1 ортопедично отд. операционна

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Повече информация може да откриете на профила на купувача.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Инжектор Medtron Accutron MR

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50400000 Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG322 Габрово
Voornaamste plaats van uitvoering:

МБАЛ — Габрово

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Инжектор Medtron Accutron MR 1 отделение по образна диагностика — часова ставка прогнозен бр. часове 16 часа

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Инжектор Empower CTA

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50400000 Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG322 Габрово
Voornaamste plaats van uitvoering:

МБАЛ — Габрово

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Инжектор Empower CTA — 1 отделение по образна диагностика часова ставка — прогн. 16 часа

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 026-059310
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: СБ05-01-07-087-20
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Сименс Хелткеър“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 203474500
Postadres: ул. „Кукуш“ № 2
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: service.bg.team@siemens-healthineers.com
Telefoon: +359 28115675
Fax: +359 28115610
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 186 419.80 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020