Diensten - 254490-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Informaticadiensten

2020/S 105-254490

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid
Nationaal identificatienummer: P2800031C
Postadres: C/ Albarracín, 33
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28037
Land: Spanje
Contactpersoon: Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid
E-mail: iamcontratacion@madrid.es
Telefoon: +34 915881790

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=PRxKVrRRVzcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato mixto de servicios para la transformación del espacio de trabajo del empleado municipal y el suministro del equipamiento para el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (tres lotes)

Referentienummer: 300/2019/00425
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72500000 Informaticadiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato mixto de servicios para la transformación del espacio de trabajo del empleado municipal y el suministro del equipamiento para el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (tres lotes).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 27 944 289.59 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicios de transformación del espacio de trabajo y atención al usuario

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72500000 Informaticadiensten
72513000 Kantoorautomatiseringsdiensten
79342300 Dienstverlening voor klanten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios de transformación del espacio de trabajo y atención al usuario.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Enfoque global del plan de cambio cultural / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Estrategia del cambio / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Idoneidad de la solución / Weging: 9
Kwaliteitscriterium - Naam: Modelo operativo / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Modelo organizativo (lote 1) / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Modelo tecnológico / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan de comunicación / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Prestaciones adicionales / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Proyectos de evolución del servicio / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Proyectos de innovación / Weging: 5
Prijs - Weging: 51
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

El contrato se podrá prorrogar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 LCSP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro y equipamiento del espacio de trabajo

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30236000 Diverse computeruitrusting
50300000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting
51611000 Installatie van computers
72268000 Leveren van software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y equipamiento del espacio de trabajo.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Enfoque global del programa de transformación / Weging: 9
Kwaliteitscriterium - Naam: Modelo de formación y gestión del cambio / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Modelo operativo (lote 2) / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Modelo organizativo (lote 2) / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Modelo tecnológico (lote 2) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Planificación y fases del proyecto / Weging: 9
Kwaliteitscriterium - Naam: Proyecto de innovación (lote 2) / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Características técnicas (lote 2) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (lote 2) / Weging: 49
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

El contrato se podrá prorrogar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 LCSP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oficina de gestión y transformación del servicio

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72224000 Advies over projectmanagement
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oficina de gestión y transformación del servicio.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Catálogo de servicios a prestar / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Evaluación del programa de gestión del cambio y soluciones de mejora / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestión del plan del cambio cultural / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Modelo de prestación del servicio (lote 3) / Weging: 9
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan de adquisición del conocimiento y puesta en marcha del servicio / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan de devolución del servicio / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Planificación y tareas a realizar / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Prestaciones adicionales (lote 3) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuesta innovadora para la gestión del cambio / Weging: 5
Prijs - Weging: 49
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

El contrato se podrá prorrogar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 LCSP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 002-001749
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 300/2019/00425 Lote 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Servicios de transformación del espacio de trabajo y atención al usuario

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: U. T. E. SCC-Accenture
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: U. T. E. SCC-Accenture
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 589 954.96 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 944 289.59 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Postadres: Plaza de Chamberí, 8, 5.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28010
Land: Spanje
Telefoon: +34 34917206346

Internetadres: http://www.madrid.org/es/tacp/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020