Diensten - 254497-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting

2020/S 105-254497

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kancelaria Sejmu
Postadres: ul. Wiejska4/6/8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-902
Land: Polen
E-mail: agnieszka.gintowt-wasikowska@sejm.gov.pl
Telefoon: +48 226941932
Fax: +48 226941518

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sejm.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kancelaria Sejmu
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Kancelaria Sejmu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obsługa serwisowa systemów zasilania UPS-ów centralnych pracujących w budynkach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu

Referentienummer: BIT-3021-9/20(AGW)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50532000 Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa systemów zasilania UPS-ów centralnych firmy GE Digital Energy pracujących w budynkach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 240 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kancelaria Sejmu, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa systemów zasilania UPS-ów centralnych firmy GE Digital Energy pracujących w budynkach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 1.5.2020, do 30.4.2024 lub do wyczerpania nieprzekraczalnej wartości umowy brutto. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 035-082842
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Obsługa serwisowa systemów zasilania UPS-ów centralnych pracujących w budynkach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EST Energy Sp.z o.o. Sp. K.
Postadres: ul. Żeromskiego 114
Plaats: Otwock
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postcode: 05-400
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 240 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020