Diensten - 254503-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Diensten voor onderwijs en opleiding

2020/S 105-254503

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Nationaal identificatienummer: 675-000-21-18
Postadres: al. Mickiewicza 21
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-120
Land: Polen
Contactpersoon: Paulina Żurek
E-mail: paulina.zurek@urk.edu.pl
Telefoon: +48 126624430
Fax: +48 126624410

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.urk.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referentienummer: DZP-291-4140/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Zamawiający podzielił postępowanie na zadania częściowe. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych (liczba części: 14). Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 794 047.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadania nr 2 – „MS Excel – efektywna praca z arkuszem kalkulacyjnym” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadania nr 2 – „MS Excel – efektywna praca z arkuszem kalkulacyjnym” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POWR.03.05.00-00-Z020/18

II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %;

— doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 3 – „MS Excel – tabele i wykresy przestawne” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie nr 3 – „MS Excel – tabele i wykresy przestawne” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POWR.03.05.00-00-Z020/18

II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %;

— doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 240-589066
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Zadania nr 2 – „MS Excel – efektywna praca z arkuszem kalkulacyjnym” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Imperium Szkoleniowe Targosiński Kamil
Postadres: ul. Kraczewicka 19 lok. 19
Plaats: Poniatowa
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 24-320
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 66 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 3
Benaming:

Zadanie nr 3 – „MS Excel – tabele i wykresy przestawne” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Imperium Szkoleniowe Targosiński Kamil
Postadres: ul. Kraczewicka 19 lok. 19
Plaats: Poniatowa
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 24-320
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Wadium

Zamawiający określa kwotę wadium w następujących wysokościach:

1) Zadanie nr 1 – 500,00 PLN;

2) Zadanie nr 2 – 800,00 PLN;

3) Zadanie nr 3 – 800,00 PLN;

4) Zadanie nr 4 – 400,00 PLN;

5) Zadania nr 5 – 1 400,00 PLN;

6) Zadanie nr 6 – 2 200,00 PLN;

7) Zadanie nr 7 – 2 700,00 PLN;

8) Zadanie nr 8 – 2 900,00 PLN;

9) Zadanie nr 9 – 3 300,00 PLN;

10) Zadanie nr 10 – 800,00 PLN;

11) Zadanie nr 11 – 1 800,00 PLN;

12) Zadanie nr 12 – 2 800,00 PLN;

13) Zadanie nr 13 – 500,00 PLN;

14) Zadanie nr 14 – 2 300,00 PLN.

Podstawy wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

Wykaz dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego:

1. Wykaz usług wraz z dowodami.

2. Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Informację z Krajowego Rejestru Karnego.

4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

5. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informacja została zawarta w rozdziale XIX SIWZ.

Jednolity europejski dokument zamówienia

Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

Ofertę oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w języku polskim.

Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu, szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, w tym warunków umowy i jej ewentualnej zmiany, zostały określone w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach, zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328058,2019.html

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Plaats: Warszwa
Land: Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020