Diensten - 254505-2020

02/06/2020    S105

Polen-Łódź: Straatreinigingsdiensten

2020/S 105-254505

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi
Postadres: ul. Piotrkowska 104
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 90-926
Land: Polen
Contactpersoon: prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź; Agnieszka Balcerak, Maria Herszel
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telefoon: +48 426384888

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uml.lodz.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi w 2020 r. w rejonie VI i XI.

Referentienummer: DOA-ZP-II.271.45.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90611000 Straatreinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi w 2020 r. w rejonie VI i XI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 429 191.10 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90612000 Straatveegdiensten
90511300 Diensten voor het verzamelen van straatafval
90600000 Verwijderen, schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving
71631480 Wegeninspectiediensten
77314100 Aanleggen van gazons
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rejon VI obszar Żubardź – Koziny Łódź, POLSKA,

Rejon XI obszar Olechów – Andrzejów Łódź, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest letnie, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi w 2020 r. w rejonie VI i XI.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace związane z przedmiotem zamówienia.

Zakres prac osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do zaproszenia do negocjacji).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje: prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp – zamawiający w okresie obowiązywania umowy może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych usług jednak nie więcej niż o 100 % wartości umowy brutto. Realizacja prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi w latach 2019–2022” Północ oraz „Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi w latach 2019–2022” Południe zostały wszczęte dnia 24 maja 2019 r. Zamówienia miały zostać udzielone w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. Dodatkowo zamówienia te zostały podzielone na 16 części w tym Północ 9 części, Południe 7 części. Przedmiotowe postępowania były prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39–46 w związku z art. 10 ust. 1 Pzp Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. (...) cd. w sekcji VI.3) i VI.4.3).

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-208618
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych Flora sp. z o.o.
Postadres: ul. Ryżowa 49
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-495
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 429 191.10 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Cd. VI.1.1) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Północ 14.8.2019 w częściach 1 /rejon I/, 2 /rejon II/, 4 /rejon IIIB/, 5 /rejon IV/, 7 /rejon VB/, 8 /rejon VI/ i 9 /rejon VIII/ zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp z uwagi na fakt, iż oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – nie zachodziły okoliczności umożliwiające jej zwiększenie,

— 14.8.2019 w częściach: 3 /rejon IIIA/ i 6 /rejon VA/ zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp z uwagi na fakt, iż do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty, postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Południe,

— 14.8.2019 w częściach 1 /rejon VII/, 2 /rejon IX/, 4 /rejon XI/, 7 /rejon XIIIB/ zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp z uwagi na fakt, iż oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – nie zachodziły okoliczności umożliwiające jej zwiększenie,

— 19.8.2019 w częściach 3 /rejon X/ i 5 /rejon XII/ zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp z uwagi na fakt, iż oferty z naniżą ceną przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – nie zachodziły okoliczności umożliwiające jej zwiększenie. Zamawiający dokonał wyboru ofert najkorzystniejszej w postępowaniu na Południe w części 6 /rejon XIIIA/ zamówienia 4.10.2019. W celu zapewnienia ciągłości prac, zabezpieczenia sezonu zimowego, zamawiający skorzystał z przewidzianego w ogłoszeniu o zamówieniu nr DOA-ZP-VIII.271.13.2016 pn. „Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi w latach 2017–2019”, prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego, w trybie w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp do 50 % wartości umowy. Zamówienia udzielono na okres 6 miesięcy. Postępowanie zostało wszczęte 13.9.2019. 15.10.2019 dokonano wyboru oferty wykonawcy. Termin obowiązywania umów na wykonywanie wskazanych usług od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. W związku ze zmianą organizacyjną w strukturach Urzędu Miasta, a co za tym idzie przejęcia niektórych zadań przez utworzony Departament Ekologii i Klimatu, Wydział Kształtowania Środowiska, nastąpiła zmiana zapisów w Opisie przedmiotu zamówienia w stosunku do wcześniejszego postępowania przetargowego. 5.2.2020 wszczęto ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Letnie i zimowe,ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi w latach 2020–2022”. Zamówienie to miało obowiązywać od 1.5.2020 do 30.6.2022 i zostało podzielone na 14 części w wyniku połączenia unieważnionych części z Północy i Południa. Otwarcie ofert w tym postępowaniu miało się odbyć 9.3.2020. W wyniku udzielenia odpowiedzi na pytania termin został przesunięty na 19.3.2020. Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego (koronawirus w Polsce i na świecie), termin otwarcia ofert został przesunięty na 31.3.2020, a następnie na 8.5.2020. Niestety już teraz jest pewnym, że zamawiający nie rozstrzygnie postępowania w określonym terminie. Jest to sytuacja wyjątkowa, wymagająca natychmiastowego wykonania zamówienia. Przerwanie ciągłości wykonywania usług oczyszczania miasta, m.in. opróżniania koszy ulicznych oraz koszy na psie nieczystości, dezynfekcji tych koszy, oczyszczania miasta z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, mogłoby spowodować ogromne zagrożenie epidemiologiczne na terenie miasta. Ponieważ jest to sytuacja nagła – wymagane jest również natychmiastowe wykonanie zamówienia. Zadanie oczyszczania miasta wymaga od zamawiającego szczególnie szybkiej reakcji. Potrzeba natychmiastowego działania, zrealizowania zamówienia jest podyktowana koniecznością uniknięcia negatywnych konsekwencji zaniechania niezwłocznego podjęcia działań porządkowych na terenie miasta Łodzi (...).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cd. z sekcji VI.3) Wystąpienie tych okoliczności powodujących konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia, wynika z przyczyn niezależnych od zamawiającego, okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a w zaistniałej sytuacji nie da się zachować terminów określonych w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie z wolnej ręki będzie obowiązywało w sezonie letnim i jesiennym. Będą w nim zawarte usługi oczyszczania jezdni, opróżniania koszy ulicznych oraz koszy na psie nieczystości, koszenie traw oraz usuwania liści, a także oczyszczania studzienek kanalizacyjnych (szczególnie ważne w przypadku opadów deszczu, a co za tym idzie zapobieganie powstawaniu rozlewisk). Zamówienie to będzie obowiązywało nie wcześniej niż od 1.5.2020 do 31.10.2020. Zaistnienie tak wyjątkowej sytuacji nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie można było przewidzieć oraz to, że wymagana jest szybka reakcja zamawiającego w usłudze sprzątania miasta, spowodowało udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, z art. 67 ust. 1 pkt 3 uPzp, wykonawcy zaproszonemu do negocjacji. Wykonawca – Przedsiębiorstwo usług ogrodniczych Flora sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 49, 02-495 Warszawa, POLSKA, zaproszony do negocjacji zna specyfikę pracy. Firma ta wykonywała już wcześniej usługi porządkowe na terenie miasta. Wykazała się dobrą organizacją pracy. Posiada odpowiedni sprzęt, co z pewnością ułatwi oraz przyspieszy przeprowadzenie prac porządkowych. Przez wiele lat pracy na rzecz miasta wywiązywała się z powierzonych zadań. W chwili obecnej ma podpisaną umowę na oczyszczanie pasów dróg publicznych w rejonie VI oraz do 30.4.2020 wykonuje usługi porządkowe na terenach wewnętrznych, w trybie z wolnej ręki, art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Oczyszczanie dróg wewnętrznych przez Przedsiębiorstwo usług ogrodniczych Flora sp. z o.o., przyczyni się do wykonywania usług kompleksowo, co z pewnością wpłynie na poprawę wizerunku miasta.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020