Diensten - 254507-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Reinigingsdiensten

2020/S 105-254507

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Warszawski
Postadres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-927
Land: Polen
Contactpersoon: Izabela Galińska, Uniwersytet Warszawski, Dział Zamówień Publicznych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Oficyna pod Wizytkami, pok. 33
E-mail: izabela.galinska@adm.uw.edu.pl
Telefoon: +48 225522508

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uw.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Gmachu Audytoryjnego przy ul. Krakowskie...

Referentienummer: DZP-361-158/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Gmachu Audytoryjnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz budynku przy ul. Nowy Świat 67, zwane dalej „usługą”.

2. Wykaz części będących przedmiotem niniejszego zamówienia:

1) część I – sprzątanie Gmachu Audytoryjnego,

2) część II – sprzątanie budynku przy ul. Nowy Świat 67;

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 921 564.07 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sprzątanie Gmachu Audytoryjnego

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Gmach Audytoryjny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku będącym w dyspozycji Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Gmachu Audytoryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, POLSKA.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) sprzątanie Gmachu Audytoryjnego położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie wraz z dostarczaniem środków higienicznych;

2) serwis sobotnio-niedzielny w ww. budynku;

3) sprzątanie pokoi gościnnych w ww. budynku;

4) pranie pościeli oraz ręczników używanych w pokojach gościnnych w ww. budynku.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik nr 1 do SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość oferowanych środków higienicznych / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dokończenie opisu wznowień z II.2.7) [...] oraz polegających na przedłużeniu umowy o maksymalnie 6 miesięcy, w zakres której będą wchodziły usługi analogiczne do objętych zakresem podstawowym.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sprzątanie budynku przy ul. Nowy Świat 67

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 67, Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku będącym w dyspozycji Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego położonym przy ul. Nowy Świat 67 w Warszawie.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) sprzątanie budynku położonego przy ul. Nowy Świat 67 w Warszawie wraz z dostarczaniem środków higienicznych;

2) serwis sobotnio-niedzielny w ww. budynku.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik nr 1 do SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość oferowanych środków higienicznych / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dokończenie opisu wznowień z II.2.7) [...] przedłużeniu umowy o maksymalnie 6 miesięcy, w zakres której będą wchodziły usługi analogiczne do objętych zakresem podstawowym.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 025-056648
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Sprzątanie Gmachu Audytoryjnego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Awima sp.j. B. Wiśniewski
Postadres: ul. 3 Maja 2B lok. 22
Plaats: Józefów
NUTS-code: PL912 Warszawski wschodni
Postcode: 05-410
Land: Polen
E-mail: biuro@awima.pl
Telefoon: +48 228720050
Fax: +48 228720143
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 590 611.76 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 3 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Wysokościowe mycie okien

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Sprzątanie budynku przy ul. Nowy Świat 67

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Awima sp.j. B. Wiśniewski
Postadres: ul. 3 Maja 2B lok. 22
Plaats: Józefów
NUTS-code: PL912 Warszawski wschodni
Postcode: 05-410
Land: Polen
E-mail: biuro@awima.pl
Telefoon: +48 228720050
Fax: +48 228720143
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 360 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 330 952.31 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: część 1 – 9 000,00 PLN (dziewięć tysięcy złotych), część 2 – 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.

2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu postawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

5. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

6. Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) – zgodnie z SIWZ;

2) dowód wniesienia wadium;

3) informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi;

4) wykaz środków higienicznych, tj.: mydła w płynie, papieru toaletowego i worków na śmieci, które będą wykorzystywane przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, z podaniem nazwy i/lub symbolu produktu oraz nazwy producenta lub importera. Wraz z wykazem wykonawca złoży próbki środków higienicznych – zgodnie z SIWZ;

5) informacja dotycząca technologii mycia okien – dotyczy cz. I;

6) zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ;

7) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia – zgodnie z SIWZ.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda dokumentów określonych w art. 5 SIWZ.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

9. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawców, wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

10. Pełna nazwa postępowania – rozwinięcie nazwy podanej w II.1.1.) – Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Gmachu Audytoryjnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz budynku przy ul. Nowy Świat 67, POLSKA.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020