Diensten - 254531-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-München: Diensten voor opleiding inzake gezondheidszorg

2020/S 105-254531

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat, Branddirektion – Vergabestelle 9
Postadres: An der Hauptfeuerwache 8
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postcode: 80331
Land: Duitsland
E-mail: bfm.vergabestelle-9.kvr@muenchen.de
Telefoon: +49 892353-82000
Fax: +49 892353-82099

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vergabe.muenchen.de/

Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.muenchen.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

E-Learning und Dokumentationssystem

Referentienummer: VGSt9-2020-0014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80561000 Diensten voor opleiding inzake gezondheidszorg
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

E-Learning und Dokumentationssystem.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landeshauptstadt München

Kreisverwaltungsreferat

Branddirektion

Feuerwache 3

Heimeranstraße 10

80339 München

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3960 Lizenen für das E-Learning und Dokumentationssystem.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Aufgrund des sprunghaften Anstieges von COVID-19 Infektionen entsteht äußerst kurzfristig ein Beschaffungsbedarf der zügig vergeben und ausgeführt werden muss. Dringende Unterweisungen bzgl. Hygiene, Verhaltensweisen oder geänderten Verfahren aufgrund der Corona-Pandemie und des Kat-Falls können sofort in dem System eingestellt und allen zwingend notwendigen Personen übermittelt werden.

Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Branddirektion München ist es zwingend notwendig, dass die Wachdienstmitarbeiter die sich nicht aktuell im Einsatzdienst befinden über die aktuellen Entwicklungen und Festlegungen bei der LHM und der Branddirektion informiert werden können.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

E-Learning und Dokumentationssystem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Smedex AG
Postadres: Spinnereistrasse 6
Plaats: Ziegelbrücke
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 8866
Land: Zwitserland
E-mail: info@smedex.com
Telefoon: +41 556123311
Fax: +41 556123312
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80538
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847

Internetadres: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020