Diensten - 254549-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Reparatie en onderhoud van koelinstallaties

2020/S 105-254549

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consejería de Economía, Empleo y Competitividad
Nationaal identificatienummer: S7800001E
Postadres: C/ Alcalá, 4
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
Contactpersoon: Consejería de Economía, Empleo y Competitividad
E-mail: contratem@madrid.org
Telefoon: +34 917208077
Fax: +34 917208066

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.comunidad.madrid

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mantenimiento integral de las instalaciones de climatización de las OOEE, Centros Formación y las sedes de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad en vía Lusitana, 21, c/ Princesa, 5 y almacén c/ Gamonal, 77

Referentienummer: C-923M/005-19 (A/SER-019233/2019)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50730000 Reparatie en onderhoud van koelinstallaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de climatización de las Oficinas de Empleo, Centros de Formación y las sedes de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad en vía Lusitana, 21, c/ Princesa, 5 y almacén de c/ Gamonal, 77.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 506 381.32 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50721000 Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30 Comunidad de Madrid
Voornaamste plaats van uitvoering:

En las sedes indicadas en el anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de climatización de las Oficinas de Empleo, Centros de Formación y las sedes de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad en vía Lusitana, 21, c/ Princesa, 5 y almacén de la c/ Gamonal, 77.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Destinar a la ejecucion del contrato trabajadores con experiencia mínima de tres años / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Destinar a la ejecución del contrato dos vehículos con distintivo ambiental cero emisiones / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 251-622206
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C-923M/005-19 (A/SER-019233/2019)
Benaming:

Mantenimiento integral de las instalaciones de climatización de las OOEE, Centros Formación y las sedes de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad en vía Lusitana, 21, c/ Princesa, 5 y almacén c/ Gamonal, 77

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comsa Service Facility Management, S. A.
Nationaal identificatienummer: A60470127
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08940
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 114 038.90 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 506 381.32 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

La adjudicación del contrato es de fecha 10.3.2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de la Contratación Publica de la Comunidad de Madrid
Postadres: Plaza de Chamberí, 8
Plaats: Madrid
Postcode: 28010
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de la Contratación Publica de la Comunidad de Madrid
Postadres: Plaza de Chamberí, 8
Plaats: Madrid
Postcode: 28010
Land: Spanje
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Área de Contratación de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad
Postadres: C/ Alcalá, 4
Plaats: Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
E-mail: contratem@madrid.org
Telefoon: +34 917208077
Fax: +34 917208066
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020