Diensten - 254551-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Tczew: Vellen van bomen

2020/S 105-254551

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Tczewski
Postadres: ul. Piaskowa 2
Plaats: Tczew
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Postcode: 83-110
Land: Polen
Contactpersoon: Barbara Petka
E-mail: zp@powiat.tczew.pl
Telefoon: +48 587734970

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://powiat.tczew.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie drzew i zieleni oraz sprzątanie w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatru tczewskiego

Referentienummer: ZP.272.2.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77211400 Vellen van bomen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem drzew i zieleni oraz sprzątaniem w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tczewskiego, w zakresie określonym w SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 309 550.44 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie drzew

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211400 Vellen van bomen
77211500 Onderhouden van bomen
77211600 Zaaien van bomen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL638 Starogardzki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drogi powiatowe na terenie powiatu tczewskiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2.4 Bieżące utrzymanie drzew w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu Tczewskiego. Szczegółowy zakres usług planowanych do wykonania określa formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

2.5 Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem następujących warunków:

2.5.1 w celu porównania ofert w formularzu cenowym przedstawiono orientacyjne ilości planowanych do zlecenia usług. Natomiast fizycznie zabiegi będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego i rozliczane będą w/g zaoferowanych stawek jednostkowych – w ramach posiadanych środków w planie finansowym Zamawiającego; Podane ilości należy traktować jedynie jako pomoc w określeniu orientacyjnych wielkości przedmiotu zamówienia – nie mogą one stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

2.5.2 Przy kalkulacji dosadzania drzew należy przyjąć drzewka o obwodzie pnia od 8 do 10 cm i wysokości minimum 150 cm wraz z opalikowaniem (dwa paliki do każdego drzewka). Planowane gatunki – klon polny (acer campestre), klon jesionolistny (acer negundo).

2.5.3 Przed przystąpieniem do pierwszego zlecenia Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania wzorcowego projektu oznakowania robót, który będzie stosowany przez cały okres trwania umowy. Projekt tymczasowej organizacji ruchu musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez KP Policji oraz zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe Wydz. Komunikacji, Transportu i Dróg Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za prawidłowe oznakowanie robót.

2.5.4 Zabiegi będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany przystąpić do realizacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zlecenia (1 dzień roboczy w przypadku prac polegających na usuwaniu uszkodzonych w wyniku porywów wiatru gałęzi). Wykonawca w miarę możliwości przystąpi do robót w dniu otrzymania zlecenia.

2.5.5 Rozliczanie następować będzie fakturami wystawionymi po wykonaniu zakresu z danego zlecenia w oparciu o sprawdzoną wcześniej przez Zamawiającego ewidencję wykonanych usług oraz protokoły odbioru.

2.5.6 Wykonawca jest zobowiązany wkalkulować w zaproponowaną cenę ofertową koszt przetransportowania drewna pozyskanego z wycinki do Domu Pomocy Społecznej w Damaszce – pnie i konary o średnicy powyżej 20 cm należy przetransportować do DPS Damaszka, natomiast pozostałe gałęzie i liście należy traktować jako odpad przeznaczony do utylizacji przez Wykonawcę. Zamawiający nie precyzuje sposobu pocięcia drewna podlegającego przekazaniu do DPS.

2.5.7 Drewno należy przetransportować bezpośrednio po wycince. Drewno przygotowane do wywiezienia musi być składowane poza poboczem. Wykonawca odpowiada za pozostawione w przy drodze drewno.

2.5.8 Czas trwania prac zależeć będzie od stopnia trudności i zakresu robót; Zakres i czas wykonania usług ustali każdorazowo Zamawiający z Wykonawcą przy zlecaniu danego zakresu z następującymi terminami maksymalnymi: czas na wycięcie do 5 000 m2 krzewów – nieprzekraczalnie 30 dni od dnia zlecenia.

2.5.9 Po wykonaniu usługi należy oczyścić teren z wszelkich pozostałości po przeprowadzonych pracach (np. wycięte krzaki, gałęzie). Zamawiający nie wyznacza odległości i miejsca wywozu odpadów – parametry te ustala Wykonawca indywidualnie, we własnym zakresie.

2.5.10 Przy świadczeniu usług nie dopuszcza się pozostawiania nieczystości w pasie drogowym na okres nocy. Wykonawca jest obowiązany na bieżąco usuwać i wywozić zgromadzone nieczystości.

2.5.11 Zaoferowane stawki będą stałe bez względu na porę roku, godzinę oraz miejsce wykonywania usługi.

2.5.12 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wobec osób trzecich, do których dojdzie podczas świadczenia usług.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca w swojej ofercie musi określić termin płatności za prawidłowo wystawione faktury VAT – w dniach kalendarzowych, przy założeniu terminu minimalnego wynoszącego 14 dni oraz maksymalnego wynoszącego 30 dni (ze względu na wymogi ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – Dz.U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm. – termin 30-dniowy jest maksymalny).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Utrzymanie zieleni oraz sprzątanie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314100 Aanleggen van gazons
90611000 Straatreinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL638 Starogardzki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drogi powiatowe na terenie powiatu tczewskiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2.8 Bieżące utrzymanie zieleni oraz sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu Tczewskiego. Szczegółowy zakres usług planowanych do wykonania określa formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

2.9 Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem następujących warunków:

2.9.1 W celu porównania ofert w formularzu ofertowym przedstawiono orientacyjne ilości planowanych do zlecenia usług (w okresie obowiązywania umowy). Natomiast fizycznie zabiegi będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego i rozliczane będą w/g zaoferowanych stawek jednostkowych – w ramach posiadanych środków w planie finansowym Zamawiającego. Podane ilości należy traktować jedynie jako pomoc w określeniu orientacyjnych wielkości przedmiotu zamówienia – nie mogą one stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

2.9.2 Wykonawca winien rozpocząć prace w oparciu o pisemne zlecenie od Zamawiającego najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty jego otrzymania (1 dzień roboczy w przypadku doraźnego ręcznego zbierania odpadów). Wykonawca w miarę możliwości przystąpi do robót w dniu otrzymania zlecenia. Wykonawca odbierze zlecenie osobiście lub zostanie ono przesłane pocztą elektroniczną na wskazany adres email. W tym przypadku termin przystąpienia do prac liczy się od daty przesłania zlecenia.

2.9.3 Rozliczanie następować będzie fakturami wystawionymi po wykonaniu zakresu z danego zlecenia w oparciu o sprawdzoną wcześniej przez Zamawiającego ewidencję wykonanych usług oraz protokoły odbioru.

2.9.4 Przy świadczeniu usług nie dopuszcza się pozostawiania nieczystości w pasie drogowym na okres nocy. Wykonawca jest obowiązany na bieżąco usuwać i wywozić zgromadzone nieczystości.

2.9.5 Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej obejmuje usunięcie piasku, liści oraz udrożnienie przykanalików kanalizacji deszczowej umieszczonych w jezdni.

2.9.6 Zaoferowane stawki będą stałe bez względu na porę roku, godzinę oraz miejsce wykonywania usługi.

2.9.7 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, do których dojdzie podczas świadczenia usług.

2.9.8 Pozycja „odchwaszczanie nawierzchni” oznacza ręczne i/lub mechaniczne wspomagane środkami chwastobójczymi czyszczenie nawierzchni ciągów pieszych, chodników, przystanków komunikacji autobusowej i obejmuje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z całej czyszczonej powierzchni w tym trawy i chwastów wyrastających z nawierzchni ciągu pieszego, chodnika oraz przy słupach oświetleniowych i sygnalizacyjnych, murach wzdłuż ścian budynków, oznakowaniu pionowym, barierach i przystankach komunikacji autobusowej. Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się na całej szerokości i długości w taki sposób, aby nawierzchnia z kostki brukowej lub płytek betonowych miała widoczną strukturę, a krawężnik był cały odsłonięty. Do oczyszczania ręcznego i/lub mechanicznego wykorzystuje się ręczne narzędzia (szczotki, miotły, odkurzacze) i/lub zamiatarki mechaniczne oraz preparaty chwastobójcze, likwidując dowolną technologią chwasty i trawy z oczyszczonej powierzchni.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) Wykonawca w swojej ofercie musi określić termin płatności za prawidłowo wystawione faktury VAT – w dniach kalendarzowych, przy założeniu terminu minimalnego wynoszącego 14 dni oraz maksymalnego wynoszącego 30 dni (ze względu na wymogi ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – Dz.U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm. – termin 30-dniowy jest maksymalny).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 049-116164
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP.272.2.2020
Perceel nr.: 1
Benaming:

Utrzymanie drzew

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dendroserwis Robert Porębny
Postadres: ul. Drzymały 46
Plaats: Kwidzyn
NUTS-code: PL638 Starogardzki
Postcode: 82-500
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 347 872.48 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 592 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP.272.2.2020
Perceel nr.: 2
Benaming:

Utrzymanie zieleni oraz sprzątanie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zieleń Miejska Sp. z o.o.
Postadres: Tczewska 35
Plaats: Rokitki
NUTS-code: PL638 Starogardzki
Postcode: 83-112
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 961 677.96 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 976 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego rozporządzeniem, Zamawiający informuje, że:

18.1 Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu ofertowym i załącznikach jest Powiat Tczewski z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2.

18.2 Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Tczewie to: inspektor@powiat.tczew.pl.

18.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej „ustawa Pzp” oraz aktów wykonawczych.

18.4 Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemów IT, aktualna lista jest dostępna u inspektora ochrony danych) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

18.5 Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z:

a) ustawą Pzp,

b) Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

18.6 Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

18.7 Wykonawca ma prawo:

a) dostępu do swoich danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

b) ich sprostowania. Zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy Pzp;

c) domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

18.8 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

18.9 Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020