Diensten - 254572-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Skellefteå: Energie en aanverwante diensten

2020/S 105-254572

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SKELLEFTEÅ KOMMUN
Nationaal identificatienummer: 212000-2643
Postadres: Inköpsenheten
Plaats: Skellefteå
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 931 85
Land: Zweden
E-mail: sara.a.nordstrom@skelleftea.se
Telefoon: +46 910-735000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skelleftea.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramavtal Tekniska konsulter VVS - 2020

Referentienummer: UH-2019-358
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71314000 Energie en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Konsult VVS-projekt, uppdragsledning samt kontrollant avser att komplettera befintliga resurser. Uppdrag omfattar att i samråd med Beställaren utreda och sammanställa uppdrag enligt Beställarens anvisningar och krav. Ramavtalet kan omfatta allt från utredningar, analyser, kalkyler, projektering, kontrollarbeten m m

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Skellefteå kommun inkl deltagande bolag: VVS

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314000 Energie en aanverwante diensten
71320000 Technische ontwerpdiensten
71321400 Adviesdiensten voor ventilatie
71340000 Geïntegreerde technische diensten
71530000 Bouwadviezen
71600000 Diensten voor technische testen, analyse en adviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE3 NORRA SVERIGE
NUTS-code: SE33 Övre Norrland
NUTS-code: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Konsult VVS-projekt, uppdragsledning samt kontrollant avser att komplettera befintliga resurser. Uppdrag omfattar att i samråd med Beställaren utreda och sammanställa uppdrag enligt Beställarens anvisningar och krav. Ramavtalet kan omfatta allt från utredningar, analyser, kalkyler, projektering, kontrollarbeten m m

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Norsjö/Malå kommun: VVS

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314000 Energie en aanverwante diensten
71320000 Technische ontwerpdiensten
71321400 Adviesdiensten voor ventilatie
71340000 Geïntegreerde technische diensten
71530000 Bouwadviezen
71600000 Diensten voor technische testen, analyse en adviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE3 NORRA SVERIGE
NUTS-code: SE33 Övre Norrland
NUTS-code: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Konsult VVS-projekt, uppdragsledning samt kontrollant avser att komplettera befintliga resurser. Uppdrag omfattar att i samråd med Beställaren utreda och sammanställa uppdrag enligt Beställarens anvisningar och krav. Ramavtalet kan omfatta allt från utredningar, analyser, kalkyler, projektering, kontrollarbeten m m

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 012-024158
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1
Benaming:

Skellefteå kommun inkl deltagande bolag: VVS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energibyrån Nord AB
Nationaal identificatienummer: 556664-3507
Postadres: Storgatan 35
Plaats: Umeå
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 903 25
Land: Zweden
E-mail: ola.rubertsson@energibyran.com
Telefoon: +46 70-2417816
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 423 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 1
Benaming:

Skellefteå kommun inkl deltagande bolag: VVS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tyréns AB
Nationaal identificatienummer: 556194-7986
Postadres: Peter Myndes Backe 16
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 118 86
Land: Zweden
E-mail: Sara.Nevalainen@tyrens.se
Telefoon: +46 10-4523322
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 431 200.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 1
Benaming:

Skellefteå kommun inkl deltagande bolag: VVS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WSP Sverige AB
Nationaal identificatienummer: 556057-4880
Postadres: Södra Järnvägsgatan 47
Plaats: Skellefteå
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 93132
Land: Zweden
E-mail: mikael.viklund@wsp.com
Telefoon: +46 107226590
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 408 800.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 2
Benaming:

Norsjö/Malå kommun: VVS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energibyrån Nord AB
Nationaal identificatienummer: 556664-3507
Postadres: Storgatan 35
Plaats: Umeå
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 903 25
Land: Zweden
E-mail: ola.rubertsson@energibyran.com
Telefoon: +46 70-2417816
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 211 500.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 2
Benaming:

Norsjö/Malå kommun: VVS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tyréns AB
Nationaal identificatienummer: 556194-7986
Postadres: Peter Myndes Backe 16
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 118 86
Land: Zweden
E-mail: Sara.Nevalainen@tyrens.se
Telefoon: +46 10-4523322
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 215 600.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 2
Benaming:

Norsjö/Malå kommun: VVS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WSP Sverige AB
Nationaal identificatienummer: 556057-4880
Postadres: Södra Järnvägsgatan 47
Plaats: Skellefteå
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 93132
Land: Zweden
E-mail: mikael.viklund@wsp.com
Telefoon: +46 107226590
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 214 400.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadres: Box 193
Plaats: Umeå
Postcode: 901 05
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefoon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588

Internetadres: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020