Diensten - 254582-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Valencia: Gezondheids- en veiligheidsdiensten

2020/S 105-254582

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Presidencia del Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia
Nationaal identificatienummer: P4600022J
Postadres: Camino de Moncada, 24
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46009
Land: Spanje
Contactpersoon: Presidencia del Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia
E-mail: bdiana@bombersdv.es
Telefoon: +34 963469837
Fax: +34 963479091

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pzE4Mt5je1IQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de prevención ajeno para las especialidades de higiene industrial y medicina del trabajo del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

Referentienummer: C/19/024
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71317200 Gezondheids- en veiligheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 171 200.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85100000 Gezondheidsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 017-037005

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C/19/024
Benaming:

Servicio de prevención ajeno para las especialidades de higiene industrial y medicina del trabajo del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Valora Prevención, S. L.
Nationaal identificatienummer: B97673453
Postadres: Avenida Real Monasterio Sta. María de Poblet, 22
Plaats: Quart de Poblet
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46930
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 208 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 171 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020