Diensten - 254592-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Tierp: Communicatienetwerk

2020/S 105-254592

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tierps kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0266
Postadres: Tierps kommun Centralgatan 7
Plaats: Tierp
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 815 38
Land: Zweden
Contactpersoon: Niklas Lindh
E-mail: niklas.lindh@tierp.se
Telefoon: +46 293218204

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tierp.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WAN Tjänster

Referentienummer: 2020-5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32412000 Communicatienetwerk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kommunerna Knivsta och Heby genomför en gemensam upphandling av datakommunikationstjänster för de interna kommunala förvaltningarnas behov.

Det förvaltningsnät som upphandlas ska sammanbinda alla kommunala arbetsställen i respektive kommun med en i kommunen central kommunikationsnod.

Syftet är att skapa ett sammanhållet, robust och framtidssäkert nät som sammanbinder arbetsställen med centrala dataresurser. Nätet omfattar samtliga kommunala arbetsställen inom respektive kommun samt kommunägda fastigheter med central drift av fastighetsnära tjänster.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32412000 Communicatienetwerk
32571000 Communicatie-infrastructuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kommunerna Knivsta och Heby genomför en gemensam upphandling av datakommunikationstjänster för de interna kommunala förvaltningarnas behov.

Det förvaltningsnät som upphandlas ska sammanbinda alla kommunala arbetsställen i respektive kommun med en i kommunen central kommunikationsnod.

Syftet är att skapa ett sammanhållet, robust och framtidssäkert nät som sammanbinder arbetsställen med centrala dataresurser. Nätet omfattar samtliga kommunala arbetsställen inom respektive kommun samt kommunägda fastigheter med central drift av fastighetsnära tjänster.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-104484
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

WAN Tjänster

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lidén Data Internetwork AB
Nationaal identificatienummer: 556543-5533
Postadres: Skogsvägen 2
Plaats: Enköping
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 749 41
Land: Zweden
E-mail: erik@lidero.net
Telefoon: +46 171420000

Internetadres: www.lidendata.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadres: Kungsgatan 49
Plaats: Uppsala
Postcode: 753 21
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefoon: +46 184316300
Fax: +46 18100034

Internetadres: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020