Diensten - 254602-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Bielefeld: Ondersteunende diensten voor de overheid

2020/S 105-254602

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Bielefeld – Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen
Postadres: Niederwall 23
Plaats: Bielefeld
NUTS-code: DEA41 Bielefeld, Kreisfreie Stadt
Postcode: 33602
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
E-mail: jakob.sawatzky@bielefeld.de
Telefoon: +49 521513244
Fax: +49 521513350
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bielefeld.de/de/rv/bgn/sus/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Soziale Stadt Baumheide – Einrichtung eines Stadtteilbüros

Referentienummer: 100.31-4547 VV 1 EX
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 190 944.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71410000 Stedenbouw
98000000 Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
75131000 Overheidsdiensten
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71248000 Toezicht op plannen en documentatie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
79416000 Public relationsdiensten
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA41 Bielefeld, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 179-436256

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Soziale Stadt Baumheide – Einrichtung eines Stadtteilbüros

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbB
Plaats: Dortmund
NUTS-code: DEA52 Dortmund, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 190 944.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020