Diensten - 254603-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Duitsland-München: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 105-254603

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BWI GmbH
Postadres: Dachauer Straße 128
Plaats: München
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 80637
Land: Duitsland
Contactpersoon: Public Procurement
E-mail: bwi.fp.Ausschreibung-DL-Miniwettbewerb@bwi.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bwi-it.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: § 99 Nr. 2 GWB
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: IT Betriebs- und Dienstleistungen für die Bundesrepublik Deutschland

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2000112817 DL Analyse, Konzeptionierung und Umsetzung zur Einführung der Zollabwicklung mit SAP-GTS

Referentienummer: 1006-CS-IT DL V3.0 Kat. 3-DB_EA-88
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dienstleistung: Analyse, Konzeptionierung und Umsetzung zur Einführung der Zollabwicklung mit SAP-GTS.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gesamtmenge: 1 350 Tage Leistungsort: Bonn/Köln/Rhein-Sieg-Kreis/Koblenz.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 095-216106
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemombler Straße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@bundeskartellamt.de
Telefoon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163

Internetadres: www.bundeskartellamt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Siehe Ziffer VI.4.1)
Plaats: Bonn
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: siehe Ziffer VI.4.1)
Plaats: Bonn
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020