Diensten - 254618-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Mamoudzou: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

2020/S 105-254618

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte
Nationaal identificatienummer: 82995000500027
Postadres: Boulevard Marcel Henry, Cavani, BP 600 Kawéni
Plaats: Mamoudzou
NUTS-code: FRY5 Mayotte
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
E-mail: contact@epfam.fr
Telefoon: +33 269633960

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.epfam.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: autre
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aménagement urbain et agricole — foncier

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Études de faisabilité sur l'aménagement de pôles agricoles à Mayotte

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— réalisation d'une étude de faisabilité sur l'aménagement de trois pôles agricoles au Sud de Mayotte;

— l'étude portera sur l'ensemble du territoire des communes de Chirongui, Kani-Kéli et Bouéni.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 168 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY5 Mayotte
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— réalisation d'une étude de faisabilité sur l'aménagement de trois pôles agricoles au Sud de Mayotte;

— l'étude portera sur l'ensemble du territoire des communes de Chirongui, Kani-Kéli et Bouéni.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 171-417692
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Elan OI
Postadres: 15, rue Malartic
Plaats: Saint-Denis-Tadar
NUTS-code: FRY4 La Réunion
Postcode: 97400
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 168 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 62 300.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Mamoudzou
Postadres: Les Hauts du Jardin du Collège
Plaats: Mamoudzou
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-mayotte@juradm.fr
Telefoon: +33 269611856
Fax: +33 269611862

Internetadres: http://www.mayotte.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Mamoudzou
Postadres: Les Hauts du Jardin du Collège
Plaats: Mamoudzou
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-mayotte@juradm.fr
Telefoon: +33 269611856
Fax: +33 269611862

Internetadres: http://www.mayotte.tribunal-administratif.fr

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Mamoudzou
Postadres: Les Hauts du Jardin du Collège
Plaats: Mamoudzou
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-mayotte@juradm.fr
Telefoon: +33 269611856
Fax: +33 269611862

Internetadres: http://www.mayotte.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020