Diensten - 254620-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Le Puy-en-Velay: Straatreinigings- en veegdiensten

2020/S 105-254620

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de la Haute-Loire
Nationaal identificatienummer: 22430001200016
Postadres: 1 place Monseigneur de Galard, CS 20310
Plaats: Le Puy-en-Velay Cedex
NUTS-code: FRK13 Haute-Loire
Postcode: 43009
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 471074343
Fax: +33 471074399

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hauteloire.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.info

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Balayage de rejets d'enduits année 2020 (2021-2022-2023)

Referentienummer: 2019-Dg-0022/Jo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90610000 Straatreinigings- en veegdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Balayage des rejets de granulats sur les chantiers d'enduits réalisés en régie sur les routes départementales, avec une aspiratrice de 6 m3 minimum avec de la signalisation portée, sur la période d'avril à septembre. Forme de marché: à bons de commande sans minimum ni maximum. Attribution d'un marché unique. Accord-cadre conclu pour une période initiale de neuf mois jusqu'au 31.12.2020.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 218 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000 Straatreinigings- en veegdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK13 Haute-Loire
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Balayage des rejets de granulats sur les chantiers d'enduits réalisés en régie sur les routes départementales, avec une aspiratrice de 6 m3 minimum avec de la signalisation portée, sur la période d'avril à septembre. Forme de marché: à bons de commande sans minimum ni maximum. Attribution d'un marché unique. Accord-cadre conclu pour une période initiale de neuf mois jusqu'au 31.12.2020.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 018-039533
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Auvergne Nettoiement Service
Postadres: route de Ravel
Plaats: Lezoux
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme
Postcode: 63190
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 218 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Postadres: 6 cours Sablon
Plaats: Clermont-Ferrand
Postcode: 63033
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Telefoon: +33 473146100
Fax: +33 473146122
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020