Diensten - 254628-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Rotterdam: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 105-254628

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politie Nederland
Postadres: Marten Meesweg 35
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Postcode: 3068 AV
Land: Nederland
Contactpersoon: Paul Wijnands
E-mail: paul.wijnands@politie.nl
Telefoon: +31 652368594

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.politie.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.politie.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwerpdiensten t.b.v. herontwikkeling huisvesting Hilversum

Referentienummer: A100086
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht omvat architectonische en installatietechnische ontwerpwerkzaamheden ten behoeve van het realiseren van het verzamelpand van de Politie met gezamenlijke meldkamer te Hilversum.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 735 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel A: architectuur/bouwkundig

Perceel nr.: A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
79932000 Binnenhuisarchitectuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hilversum

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit is de Selectieleidraad. Hierin leest u alle informatie over de Opdracht en de procedure van de Niet-openbare aanbesteding "Ontwerpdiensten herontwikkeling huisvesting Hilversum" van de Politie die in deze fase van belang is. Een Niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure bestaande uit

Gegadigden uit de selectiefase kunnen vervolgens op basis van een Inschrijvingsleidraad een Inschrijving indienen. De Inschrijvingen worden beoordeeld om vervolgens over te kunnen gaan tot Gunning.

In hoofdstuk 1 van de Selectieleidraad vindt u algemene informatie over de Opdracht.

In de hoofdstukken 2 en 3 treft u de Uitsluitingsgronden, Geschiktheidseisen en Selectiecriteria die worden gesteld. De hoofdstukken 4 en 5 bevatten de procedure-eisen en voorschriften die van toepassing zijn. Verder bevat deze Selectieleidraad een aantal bijlagen en een separate formulierenset die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en één geheel vormen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doelmatigheid ontwerp / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Proces- en risicobeheersing / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel B: installaties

Perceel nr.: B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hilversum

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit is de Selectieleidraad. Hierin leest u alle informatie over de Opdracht en de procedure van de Niet-openbare aanbesteding "Ontwerpdiensten herontwikkeling huisvesting Hilversum" van de Politie die in deze fase van belang is. Een Niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure bestaande uit

Gegadigden uit de selectiefase kunnen vervolgens op basis van een Inschrijvingsleidraad een Inschrijving indienen. De Inschrijvingen worden beoordeeld om vervolgens over te kunnen gaan tot Gunning.

In hoofdstuk 1 van de Selectieleidraad vindt u algemene informatie over de Opdracht.

In de hoofdstukken 2 en 3 treft u de Uitsluitingsgronden, Geschiktheidseisen en Selectiecriteria die worden gesteld. De hoofdstukken 4 en 5 bevatten de procedure-eisen en voorschriften die van toepassing zijn. Verder bevat deze Selectieleidraad een aantal bijlagen en een separate formulierenset die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en één geheel vormen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doelmatigheid ontwerp / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Proces- en risicobeheersing / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 038-085717
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NP0028657
Perceel nr.: A
Benaming:

Ontwerpdiensten perceel A

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gortemaker Algra Feenstra architects bv
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NP0028656
Perceel nr.: B
Benaming:

Ontwerpdiensten perceel B

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nelissen Ingenieursbureau
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL41 Noord-Brabant
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 535 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministerie van Justitie
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020